สวท ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก พร้อมสนับสนุนโอกาสการศึกษาแก่เด็กต่างด้าว

IPPF เชื่อมั่นประเทศไทยเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคศูนย์กรุงเทพฯ
May 8, 2017
Family 1/2559
June 14, 2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี ร่วมกับสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา คณะกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนต่างด้าว โดยการสนับสนุนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO และสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กต่างด้าว โดยมีคุณวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา

 

คุณวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการในการใช้แรงงานทำงานเด็กและการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน รวมถึงให้เจ้าของผู้ประกอบการรับนโยบายสนับสนุนการเรียนการศึกษาของเด็กต่างด้าว เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคคลเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้การศึกษาต่อเด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *