การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
July 12, 2017
IPPF reacts to US Government decision to withdraw funding from UNFPA
July 16, 2017

สวท ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร โดยการดำเนินกิจกรรมด้วยงบประมาณจากรายได้ภายในประเทศ และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) ภายใต้ โครงการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างรายได้ขององค์กร โครงการพัฒนาการวางแผนและติดตามผล เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยพัฒนานโยบาย ระบบการดำเนินงาน ระบบสำรองข้อมูล การจัดทำแผนงานงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สวท เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วยวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *