ความร่วมมือนานาชาติ

เราเชื่อว่าความร่วมมือ การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างองค์กรที่ทำงานด้านเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกันนั้น จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนก้าวไปสู่จุดหมาย บรรลุเป้าประสงค์ ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวท ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติใน 4 รูปแบบ

 • ความประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น
 • การทำโครงการ
 • การศึกษาดูงาน
 • งานประชุมระดับนานาชาติ

การประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น

สวท ร่วมประสานงานกับเครือข่าย และองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาประชากร เพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันและกัน เพื่อขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานที่กว้างขวาง และครอบคลุมของสมาคมฯ เครือข่าย และองค์กรนั้นๆ ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค


สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF)

สวท เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง ประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรอาสาสมัครที่ทำงานด้านการวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในโลก IPPF มีองค์กรสมาชิกใน 180 ประเทศทั่วโลก และมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิการตัดสินใจอย่างเสรีในการวางแผนการมีบุตรของ ทั้งสตรีและบุรุษ และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่พึงมี


The Asia-Pacific Alliance (APA)

The Asia-Pacific Alliance: Advancing the ICPD Agenda (APA/ICPD) เป็นเครือข่ายองค์กรเอกชน องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ODAs), และมูลนิธิการกุศลจากประเทศผู้ให้ทุนที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินตามแผนงาน (PoA - Programme of Action) อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่รับนโยบายจากการประชุมด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ในปีพ.ศ.2537 ที่ไคโร รวมทั้งการดำเนินงานที่สำคัญเพิ่มเติมจากการประชุมพิเศษครั้งที่ 21 ขององค์การสหประชาชาติ ICPD + 5 เมื่อปีพ.ศ. 2542

เครือข่ายภายในประเทศ

สวท ทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานในด้านเดียวกันหลายเครือข่าย อาทิ

 • กรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชนตามกรอบปฏิบัติการดาร์การ์/ กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
 • คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานถุงยางอนามัย / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย)
 • กรรมการประชากร / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การทำโครงการ

โครงการหลายโครงการของ สวท ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งในฐานะองค์กรผู้ให้ทุน และองค์กรร่วมกันดำเนินงาน ซึ่งมีทั้งองค์กรไทยและต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญ และขอบเขตการทำงานเฉพาะด้านต่างๆ กัน ซึ่งช่วยให้เราสามารถริเริ่มและดำเนินโครงการที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลายแง่มุมของอนามัยการเจริญพันธุ์ ตั้งแต่เรื่องเพศศึกษา จนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ออนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการที่กำลังดำเนินงาน

องค์กรที่ให้การสนับสนุน

การศึกษาดูงาน

สวท จัดการเดินทางศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ของประเด็นต่างๆในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการสร้างการยอมรับและสนับสนุน ในประเด็นนั้นๆfacebook print