คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

สมัยที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 
   

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
นายกสมาคมฯ

ศ.น.พ.ดำรง เหรียญประยูร
นายกสมาคมฯ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอฟกิน สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ :

- อดีตหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อดีตประธานอนุกรรมการ Reproductive Health ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

       
 

ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
อุปนายกสมาคมฯ
ดร. กาญจนา กาญจนสินิทธ์

ดร. กาญจนา กาญจนสินิทธ์
อุปนายกสมาคมฯ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์ :

- อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข

- อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย

- อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- อดีตผู้ตรวจสอบราชการกระทรวงสาธารณสุข

   
 
       

พ.ญ.นันทา อ่วมกุล
เลขาธิการสมาคมฯ
ดร. นิพนธ์ เทพวัลย์

ดร. นิพนธ์ เทพวัลย์
เลขาธิการสมาคมฯ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ มหาวิยาลัยซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ประสบการณ์ :

- อดีตผู้อำนวยการกองประชากรและพัฒนาชนบท-เมือง กองการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

- คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) แห่งสหประชาชาติ


ผศ.รอ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ

รศ. ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
เหรัญญิก

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง คณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- อดีตนายกสมาคมนักประชาธิปไตย

- อดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

   

นางจินตนา พันธุฟัก
นายทะเบียน
นางพรรณี แก่นสุวรรณ

นางพรรณี แก่นสุวรรณ
นายทะเบียน

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาประชากรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

- ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์ :

- อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

- อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

       

นายธวัชชัย ไทยเขียว
กรรมการ
นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก

น.พ ยุทธ โพธารามิก
กรรมการ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสบการณ์ :

- อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ

- อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


นายพิเชต สุนทรพิพิธ
กรรมการ
นายพิเชต สุนทรพิพิธ

นายพิเชต สุนทรพิพิธ
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- สมาชิกวุฒิสภา

ประสบการณ์ :

- อดีตอธิบดีกรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี

- อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

- รองคณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิต

   

พ.ญ.นันทา อ่วมกุล
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ :

- อดีตนายกสมาคมนักประชาธิปไตยและสังคม

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา

       

ผศ.รอ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
กรรมการ
แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล

พ.ญ.นันทา อ่วมกุล
กรรมการ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์ :

- อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเขต 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร ลิมานนท์

ศ.ดร. ภัสสร ลิมานนท์
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำวทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- อดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์

- อดีตคณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศ.เกรียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์ มานพชัย ธรรมคันโธ

ผศ.รอ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
กรรมการ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท ด้าน Reproductive Health และ Sexual Health มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ :

- อดีตผู้อำนวยการคนแรกผ่ายการแพทย์ สนามบินอู่ตะเภา กองทัพเรือ

- อดีตหัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ ฯ

       

ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์

ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขามนุษยวิทยาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ :

- อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นางพรรณี  แก่นสุวรรณ
กรรมการ
นางสาว ลลิตา อินทเสน

น.ส. ลลิตา อินทเสน
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

ประสบการณ์ :

- กรรมการเยาวชน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

- กรรมการเยาวชนของกองทุนแห่งสหประชาชาติ

   
 
นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น
กรรมการ
นายมนาวุฒิ อุศุภรัตน์

นายมนาวุฒิ อุศุภรัตน์
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ :

- อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านราชวิถี

       

นายรัตนวัฒน์  จันทร์อำนวยสุข
กรรมการ
นางสาว นวภัทร สิงหเสนี

น.ส. นวภัทร สิงหเสนี
กรรมการ

ปัจจุบัน :

- กำลังศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- ครูอาสาสมัครที่ Mercy Center คลองเตย

- เป็นพี่เลี้ยงให้เด็กพิการและเด็กพิเศษ บ้านราชวิถี

นาวสาวนิชาภัทร  หอละเอียด
กรรมการ

 

 

 

นางสาววิภานัทน์  บุษดี
กรรมการ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2556-2560 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล
ประธานกรรมการ

ศ.น.พ.ดำรง เหรียญประยูร
นายกสมาคมฯ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอฟกิน สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ :

- อดีตหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อดีตประธานอนุกรรมการ Reproductive Health ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ดร. กาญจนา กาญจนสินิทธ์
กรรมการ
ดร. กาญจนา กาญจนสินิทธ์

ดร. กาญจนา กาญจนสินิทธ์
อุปนายกสมาคมฯ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์ :

- อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข

- อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย

- อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- อดีตผู้ตรวจสอบราชการกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
กรรมการ

ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
กรรมการ
ดร. นิพนธ์ เทพวัลย์

ดร. นิพนธ์ เทพวัลย์
เลขาธิการสมาคมฯ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ มหาวิยาลัยซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ประสบการณ์ :

- อดีตผู้อำนวยการกองประชากรและพัฒนาชนบท-เมือง กองการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

- คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) แห่งสหประชาชาติ


นางพรรณี แก่นสุวรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ

รศ. ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
เหรัญญิก

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง คณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

- อดีตนายกสมาคมนักประชาธิปไตย

- อดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน


ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร
กรรมการ
นางพรรณี แก่นสุวรรณ

นางพรรณี แก่นสุวรรณ
นายทะเบียน

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาประชากรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

- ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์ :

- อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

- อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายพิเชต สุนทรพิพิธ
นายพิเชต สุนทรพิพิธ
กรรมการ
นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก

น.พ ยุทธ โพธารามิก
กรรมการ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสบการณ์ :

- อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ

- อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


พ.ญ.นันทา อ่วมกุล
กรรมการ
นายพิเชต สุนทรพิพิธ

นายพิเชต สุนทรพิพิธ
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- สมาชิกวุฒิสภา

ประสบการณ์ :

- อดีตอธิบดีกรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี

- อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

- รองคณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิต


น.ส. นวภัทร สิงหเสนี
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ :

- อดีตนายกสมาคมนักประชาธิปไตยและสังคม

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา


นายพัฒนา จินดาปราณีกุล
กรรมการ
แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล

พ.ญ.นันทา อ่วมกุล
กรรมการ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน :

- ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์ :

- อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเขต 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

     

ผู้บริหารสมาคมฯ


นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
ผู้อำนวยการสมาคมฯfacebook print