สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับการพัฒนาคุณภาพประชากร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนพระทัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปีก่อนที่ผู้อื่นจะสนใจปัญหาประชากร ยามที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฏรทั่วทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดิน นี้ พระองค์ทรงพบเห็นสภาพท้องถิ่นที่ขาดแคลน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เด็กเล็ก ๆ ที่ไม่รู้หนังสือ ครอบครัวใหญ่ที่ยากจน ประชาชนที่ขาดแคลนอาหาร ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดบ่งชี้ชัดถึงความด้อยคุณภาพของประชากรไทย

ด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยราษฏร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงรับกิจการในรูปของโครงการต่าง ๆ ไว้ในพระราชูปถัมภ์มากมาย เช่น โครงการโรงเรียนชาวเขา ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปจัดสร้างโรงเรียนตามชายแดนทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 200 แห่ง รวมทั้งในปี พ.ศ. 2512 ยังทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาออกปฏิบัติงานโดยไม่คิดมูลค่า และต่อมาได้ทรงตั้งมูลนิธิ พอ.สว.เพื่อหนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาอีกด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนนำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรไทยได้อย่างดียิ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มต้นสถาปนาขึ้นในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2513 ซึ่งทำให้สมาคมฯ สามารถบุกเบิกความเป็นผู้นำด้านการวางแผนครอบครัวในสังคมไทย และดำเนินงานโครงการ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด นอกจากนั้นสมาคม ฯ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับงานของสมาคม ฯ ในเรื่องการวางแผนครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้ประทานพระดำรัส ตอนหนึ่งในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 15 ของสมาคมฯ ถึงความสนพระทัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเรื่องการวางแผนครอบครัวความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยครอบครัวผู้รับใช้งาน ถ้าครอบครัวใดมีลูกมากจะลำบากกว่าครอบครัวเล็ก ๆ ท่านก็จะแนะนำหรือขอด้วยซ้ำไปให้ทำหมัน” ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติงานแก่สมาคมฯอย่างสม่ำเสมอ ทรงติดตามพัฒนาการและการดำเนินงานของสมาคมฯอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯล้วนสนองพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งอค์กรเอกชนที่มีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน จนกระทั่งปัจจุบันนี้การวางแผนครอบครัวเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาการทำงานของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับตั้งแต่เริ่มบุกเบิกการทำงานที่ต้องเผชิญกับความ ขัดแย้งเรื่องทัศนคติ การยอมรับเรื่องการวางแผนครอบครัว ซึ่งทำให้สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯทุกคน ต้องผจญกับอุปสรรคนานัปการ แต่ทุกคนก็สามารถฝ่าฟันทุกอย่างจนสำเร็จได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงรับสมาคมฯไว้ในพระราชูปถัมภ์อย่างต่อ เนื่อง พระมหากรุณาธิคุณจึงเปรียบดั่งบารมีแห่งความบริสุทธิ์ ที่คุ้มครองและเป็นพลังสำคัญที่ทำให้สมาคมฯขับเคลื่อนการทำงานอย่างไม่เคย ย่อท้อจนถึงทุกวันนี้ และสมาคมฯจะทำหน้าที่พัฒนาคุณภาพประชากรให้ดีที่สุด เพื่อสืบสานปณิธานแห่งองค์ราชูปถัมภ์ตลอดไปfacebook print