กลยุทธ 7A

  1. วัยรุ่นและเยาวชน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนนั้น ควรจะสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิในสุขภาพทางเพศ สิทธิและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งเรื่องอันตรายของสารเสพติด และแนวทางป้องกัน
  2. เอดส์ : การลดการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อพร้อมๆ กับการพิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  3. การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม : การป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการแท้งที่เป็นอันตราย โดยการจัดให้มีบริการให้การปรึกษา เน้นกลุ่มเยาวชนและสตรี เพื่อสามารถตัดสินใจและรับบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเหตุและกาล
  4. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเข้าถึงได้ยาก ทั้งด้วยสภาพพื้นที่และสภาพสังคม รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคงนั้น ต้องดำเนินการอย่างมีกลวิธีเพื่อประสิทธิผลที่จะทำให้ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
  5. การสร้างการยอมรับและสนับสนุน : สังคมไทยปัจจุบันยังถือว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่มาก การสร้างการยอมรับและสนับสนุน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างยิ่งโดยเฉพาะสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
  6. ผู้สูงอายุ : กลุ่มประชากรนี้ยังมีศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงยึดเหนี่ยวแก่สถาบันครอบครัว และช่วยส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรม และด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วนี้จะมีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญ หากได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  7. การพัฒนาองค์กร : ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่กำลังประสบปัญหา มีผลให้องค์กรต้องประสบกับความเสี่ยงสูงต่อการขาดความต่อเนื่องของแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง


facebook print