วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สวท

สวท เป็นองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากร

พันธกิจ

 1. ดำเนินการให้ประชาชนและประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคง ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. สร้างความตระหนัก ยอมรับ และสนับสนุนการพัฒนางานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว
 3. ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด และลดผลกระทบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการตั้งข้อรังเกียจ การเลือกปฏิบัติรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบ
 4. ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการทำแท้งอันตราย รวมทั้งส่งเสริมสถานะและพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชนในด้านสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
 5. สร้างและร่วมมือกับเครือข่ายองค์การทั้งภายในและต่างประเทศในการดำเนินงานเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็กและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
 6. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน สู่การพึ่งพาตนเอง

อุดมการณ์ที่ สวท ยึดมั่น

สวท ดำรงความเป็นองค์กรสาธารณกุศล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินงานด้วยวิถีของอาสาสมัคร ไม่แสวงหากำไรเพื่อผลทางธุรกิจ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดย

 1. เชื่อมั่นในการดำเนินงานตามวิถีทางประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่เลือกปฏิบัติในกรณีใดๆ ด้วยเหตุความแตกต่างของสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และมิติหญิง-ชาย
 2. เชื่อมั่นว่าสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
 3. รวมถึงการวางแผนครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน
 4. เชื่อมั่นว่าเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน รัฐบาล และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นกลไกนำไปสู่สัมฤทธิผล
 5. เชื่อมั่นว่าความสมดุลของจำนวนประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการผลิต และการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความผาสุก ความเจริญทางเศรษฐกิจ และสันติสุขของมวลมนุษย์


facebook print