ข่าวและกิจกรรม

สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไปมีความประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิก สวท เวชกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกเป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย
ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้ทันที  
2.งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
3.ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
4.เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
5.ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึง
6.ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้
1.วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
2.มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
4.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6.หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8  ซอยวิภาวดีรังสิต 44  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135(นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่ คลิก
 


facebook print