fbpx

การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ประจำปี 2564 – 2568

elctiont

ด้วยคณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ชุดปัจจุบัน สมัยที่ 16 ประจำปี 2560 – 2564จะครบวาระตามข้อบังคับสมาคมฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ สวท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ประจำปี 2564 – 2568 ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการ 16 คน โดยมีสัดส่วนของกรรมการสตรีอย่างน้อยร้อยละ 50และกรรมการเยาวชนร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งคณะ และเพื่อให้สมาชิกได้ใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สวท ชุดต่อไปทางไปรษณีย์

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 32 คน โดยเป็นสตรี 12 คน บุรุษ 12 คน เยาวชนหญิง 4 คน และเยาวชนชาย 6 คน โดยท่านสมาชิกพิจารณาเลือกผู้เข้ารับการเลือกตั้งตามจำนวนที่กำหนดไว้ในบัตรเลือกตั้งซึ่งได้แนบรายละเอียดประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้งที่ส่งให้กับสมาชิก สวท จำนวน 547 ราย
ตามทะเบียนสมาชิก สวท ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

  • ทะเบียนสมาชิก สวท ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 547 ราย (ไฟล์แนบ)
  • สิทธิและหน้าที่สมาชิกตามข้อบังคับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 8 พุทธศักราช 2563 หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องสมาชิก (ไฟล์แนบ)
  • ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะทำการเปิดหีบและตรวจนับคะแนน ณ ที่ทำการสมาคมฯ  เรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสังเกตการณ์ โดยคลิกที่ลิ้งค์ ลงทะเบียน
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7- 9 เมษายนที่ผ่านมา สวท สำนักงานปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการครูลูกเสือ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ต.ศาลใหม่ อ.ตากใบ จ.ปัตตานี โดยมีคณะวิทยากรจากโครงกา…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 พฤศจิกายน) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ในการใช้งานโปรแกรมบัญชี…