เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 31 มีนาคม 2564) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุน…
สวท จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ให้กับแก่ครูแกนนำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการส่งเ…
ด้วยคณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ชุดปัจจุบัน สมัยที่ 16 ประจำปี 2560 – 2564จะครบวาระตามข้อบังค…
ภาพบรรยากาศการตัดสินเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ของ สวท แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลเป็น…
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”  ชิงรางวัล มูลค่า 15,000 บา…
ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่ง 1.คัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง 1 (ทุกราย)2.ผู้มารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท ซักประวัติที่จุดคัดกรอง 2 สำห…