fbpx

คลินิกเวชกรรมสวทขอนแก่น ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

S__2621528

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา คระวิทยากรจาก คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ และการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากคลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ตั้งบูธกิจกรรมแจกสื่อความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้กับเจ้า หน้าที่องค์การปกครองส่…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 31 มีนาคม 2564) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุน…