fbpx

สวท จัดประชุมระดมความคิดเห็นยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

หยุดความรุนแรง 002

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ( 11 พฤศจิกายน) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) โดยมีคุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม.

โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมทั้งในห้องและผ่านระบบ video conference อาทิ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต สธ./กรรมการ สวท คุณนัยนา สุภาพึ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ม.มหิดล รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม นักวิจัย คุณมณฑิรา นาควิเชียร องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) นางสาวทัศนีย์ ราไม้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ บริษัทไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ผู้แทนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อนหญิง กรรมการเยาวชน สวท และตัวแทนเยาวชน

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดทการก่อสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุ สวท #บ้านหอมลำดวน สร็จไปแล้วกว่า 85% เตรียมพบกันเร็วๆนี้ บ้านหอมลำดวน ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท ซอยวิภาวดีรังสิ…
เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการสมาคมฯ และ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรี แพท…