fbpx

สวท ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ ป้องกันการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

35271

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และนางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา

ศูนย์สวัสดิภาพฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน บุตรหลานได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มี 5 องค์กรที่ร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ 1). องค์การสะพานปลา 2).กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3).สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 4).ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ 5) ซีพีเอฟ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่าน คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูติ…
ช่วงเช้าที่ผ่านมา พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ เปิดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สวท ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้…