fbpx

สวท ในพื้นที่ชายแดนใต้

FormatFactoryIMG_3747
เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ โดยยึดหลักการทำงานที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม หลักศาสนาในท้องถิ่น และความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่

ปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และท้องที่ไม่พร้อมแก่วัยรุ่น/เยาวชน ในสถานศึกษา 8 แห่ง และชุมชนรอบสถานศึกษา 6 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ด้วยงบประมาณจากรายได้ภายในประเทศ โดยสนับสนุนให้ครู แกนนำนักเรียน และเยาวชนในชุมชน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่วัยรุ่น/เยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม จัดบรรยายให้ความรู้ทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กและตัวต่อตัว ให้คำปรึกษา แนะนำ วัยรุ่น และเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้บริการถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการที่คลินิก สวท เวชกรรม หาดใหญ่ และหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สวท ร่วมกับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) ได้จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมและการค้ามนุษย์ แก่ครู แกนนำนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 4 แห่ง เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงความรู้ด้านอนามัยการการเจริญพันธุ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ สวท ผลิตด้วย

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่ สวท ได้ให้ความสำคัญ จึงได้มีการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครในการให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และลดความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการครอบครัวสุขสันต์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้วยงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสมาคมเพศวิถีศึกษา ซึ่งโครงการส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานลดความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างแกนนำอาสาสมัครกับภาคีเครือข่ายในตำบลเป้าหมาย 2 ตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกิดระบบการช่วยเหลือส่งต่อระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลระดับอำเภอ เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานลดความรุนแรงในครอบครัวกับหน่วยงานระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม จังหวัดปัตตานีระยะที่ 3 (2559-2561) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้ดำเนินงานในปี 2559 ด้วยงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่วิทยากรโครงการ ในการนำหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการทำงานลดความรุนแรง และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในครอบครัว เพื่อเป็นแกนนำในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทำความเข้าใจกับผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน ในเรื่องบทบาทหญิง-ชาย ความเสมอภาคทางเพศ บูรณาการความรู้กับหลักการของศาสนา และนำไปเผยแพร่ในชุมชน และ/หรือมัสยิด ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ชายมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ ในครอบครัวและในชุมชน

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก อาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีหม้ายในจังหวัดนราธิวาส โดยได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ 13 อำเภอ สำรวจความต้องการของครอบครัวสตรีหม้าย เพื่อจัดทำแผนงานอบรมเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน คัดเลือกพื้นที่และสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จำนวน 7 กลุ่ม ในอำเภอยี่งอ อำเภอ บาเจาะ อำเภอระแงะ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีสตรีผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมอาชีพกับโครงการ

การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สวท ได้ดำเนินงาน โครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ เน้นการวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ ผู้ปกครองเด็กต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลให้แก่ลูกแรงงานต่างชาติที่ทำงานในโรงงานแพปลา บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา แนะแนวอาชีพทางเลือก พัฒนาทักษะอาชีพเสริม เช่น การทำขนมไทย และการทำน้ำเต้าหู้ ให้แก่แรงงานประมงต่างชาติ

สวท ได้ดำเนินงานรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ด้วยการดำเนิน โครงการ “ผู้สูงอายุยังมีคุณค่า” จังหวัดปัตตานี ในพื้นที่เป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ในตำบลราตาปันยัง ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้วยงบประมาณจากมูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ได้บรรจุโครงการฯ ดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ จัดตั้งคณะทำงานโครงการ “ผู้สูงอายุยังมีคุณค่า” ระดับจังหวัด และคณะทำงานโครงการระดับตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ โดยคณะทำงานมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ เพื่อการเปรียบเทียบและประเมินผลการดำเนินงานในความแตกต่างใน 2 ตำบล คณะทำงานฯ ระดับตำบล ได้จัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ติดตามการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ทุกสัปดาห์ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ และร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและคณะทำงานฯ สำรวจ จัดทำทะเบียน คัดกรองผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองและให้บริการสุขภาพ

โครงการปัจจุบัน

คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื…
สวท ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และอนามัยการเจริญพันธ…