fbpx

ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แรงงานข้ามชาติสมุทรสาคร

DSC00628

คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะทำงาน โครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี ร่วมประชุมกับ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารจาก สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดหางานสมุทรสาคร ผู้แทนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้แทนจากบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทน บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนฟู้ด จำกัด ผู้แทน จากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทน มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร ซึ่งเป็นคณะกรรมการประสานงานโครงการ เพื่อชี้แจงโครงการ รายงานความก้าวหน้าและนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ ปี พ.ศ. 2565

สำหรับ โครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานต้างด้าวสตรี ดำเนินงานโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Grand Challenges Cannada (GCC)

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุ…
กิจกรรมอยรมเชิงปฎิบัติการแกนนำเยาวชน สวท โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา