fbpx

รางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม

banner for web งานตัดสินผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม-01

งานตัดสินผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม
ในหัวข้อ “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางออก จริงหรือหลอก คือยุติการตั้งครรภ์”
โครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ชั้น 5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
และผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม ZOOM)

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนในหัวข้อ “รู้แล้วบอกต่อ!! อนามัยการเจริญพันธุ์ ”ภายใต้”โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบ virtual Education Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปแผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ให้เกียรติร่วมเปิดการอบรม โดยมี รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ศิวนารถ หงส์ประยูร รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.พันธกานต์ ทานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ และอาจารย์อานนท์ บัวภา อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสาร การเลือกใช้สื่อเพื่อกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปทำกิจกรรมป้องกันท้องไม่พร้อม ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์กว่า 60 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการเยาวชน สวท เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(15 กันยายน) ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ กำลังบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัคร จิตอาสาดูแลแม่วัยรุ่นในชุมชนอำเภอแม่อาย ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แกนนำที่ผ่านการอบรมได้ไปเยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่นในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการดูแลครรภ์ ดูแลเด็กทารกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการส่งต่อไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามความต้องการ ภายใต้ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนจาก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF…