fbpx

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

นายกสมาคมฯ

ประวัติการศึกษา

▷ ปี 2544 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

▷ ปี 2532 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▷ ปี 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

▷ ปี 2545 นิเทศศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี 2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2527 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

▷ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2วาระ)

▷ อาจารย์วิทยาลัยครู, สถาบันราชภัฏ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▷ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วัฏจักร

▷ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สปอร์ตนิวส์ (ในเครือมติชน)

▷ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอนุกูล ปีดแก้ว

อุปนายก

ประวัติการศึกษา

▷ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▷ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการทำงาน

▷ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

▷ รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

▷ รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์เเละสังคม
(ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรีเเละครอบครัว เเละด้านผู้สูงอายุ)

▷ รองปลัดกระทรวง

▷ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน

▷ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

▷ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง

▷ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง

▷ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

▷ ผู้อำนวยการสถานพัฒนาเเละฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ

นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร

กรรมการเยาวชน

ประวัติการศึกษา

▷ 11th Grad Long Creek High School, Oregon, United States of America

▷ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเซนต์คสเบรียล

▷ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเซนต์คสเบรียล

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

▷ เข้าค่าย CISV (Children's International Summer Villages) at Auckland,
NewZealand 27 December, 2013 - 23 January, 2014

▷ เข้าค่าย CISV China Adventure 2015 (Children's International Summer Villages) 2 - 30 April, 2015

▷ ได้รับทุน S.G. Secondary 3 Scholarship to England 2016, School Integration Programme at Ethan Hill 10 - 20 October 2016

นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 Aug. 2017 - 30 Jun. 2018 ในโครงการ iStudy Education Language School

เข้าร่วมการโต้วาที "Asian School BP Debate Open 2018" at Saint Gabriel's Collage 14 - 16 December 2018

ได้รับคัดเลือกเป็นทีม Cheer Leader ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2563

นายปรเมศวร์ มณีรัตน์

กรรมการเยาวชน

ประวัติการศึกษา

▷ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

▷ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษฏ์

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▷ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

▷ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 23
ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2558 (23th World Scout Jamboree 2015, Japan)

▷ เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี

▷ ปฏิบัติอาสาเฉพาะกิจหน่วยแพทย์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายบริการในพิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

นางาสาวอิทรดารา เชื่องดี

กรรมการเยาวชน

ประวัติการศึกษา

▷ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▷ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ฝ่ายมัธยม)

ประวัติการทำงาน

▷ ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

▷ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

▷ ร่วมกิจกรรมด้านเยาวชนกับ สวท ตั้งเเต่ปี 2559-ปัจจุบัน

▷ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▷ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นางสาวดัชนียา รัตนศิริ

นายทะเบียน

ประวัติการศึกษา

▷ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน/สถานศึกษา

▷ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศเเละการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

▷ ปี 2560-2564 - ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย

▷ ปี 2561 - ประธานสภานักเรียน โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน
- ผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม Asean Youth Forum
ประเทศบรูไน
- ผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม Asean+3 Social
Entrepreneur

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ปี 2525 Mater of Public Health Johns Hopkins University

▷ ปี 2522 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▷ ปี 2531 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

▷ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 หน่วยอนามัยการเจริญพันธ์ุ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

▷ นายแพทย์ 6 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรุงเทพ 2539

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium

▷ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

▷ ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน

▷ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

▷ ผู้อำนวยการกองอนามัยการเจริญพันธุ์

▷ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

▷ ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

▷ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

▷ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

นายวิเชียร เนียมน้อม

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ME.d (Master of Education)

▷ ประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต) การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▷ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตขั้นสูง (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการทำงาน

▷ คณะอนุกรรมการนโยบายการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

▷ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาอาชีวจังหวัดนนทบุรี

▷ คณะกรรมการอาชีวจังหวัดนนทบุรี

▷ กรรมการบริหาร สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

▷ ผู้บริหารสถาศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นระยะเวลา 32 ปี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▷ วุฒิบัตรศุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▷ วุฒิบัตรเวชศาสตร์มารดาและทาระในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ ศาสตราจารย์ A-1 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

▷ กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

▷ ประธานคณะอนุกรรมการวารสาร ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

▷ บรรณาธิการหลัก Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

▷ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (สร้างเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

▷ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูยะลา จังหวัดยะลา

▷ ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลนราิวาส
จังหวัดนราธิวาส

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเถอยะรัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประวัติการทำงาน

▷ นักวิชาการสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
อายุราชการ 30 ปี

▷ กรรมการสมาคมวางแฟนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สมัยที่ 16 ประจำปี
2560 - 2564

▷ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2554

▷ อาสาสมัครดีเด่น สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2551

▷ วิทยากรอาสาสมัครโครงการเสริมสร้างความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
ตั้งเเต่ปี 2547

▷ อาสาสมัครโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเด็กจังหวัดปัตตานี
ภายใต้สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ตั้งเเต่ปี 2535

นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ปริญญาโท United States International of San Diego, U.S.A. Human Behavior in Communication

▷ ปริญญาตรี (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ เกษียณอายุงาน

ประวัติการทำงาน

▷ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

▷ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

▷ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียน

▷ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้เเละประชาสัมพันธ์
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

▷ หัวหน้าฝ่ายการเผยแพร่ความรู้
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

▷ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายผลิตเเละเผยแพร่
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ปี 2532 ปริญญาเอก สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา

▷ ปี 2546 ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

▷ ปี 2529 ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน

▷ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

▷ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

▷ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

▷ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์

เลขาธิการสมาคมฯ

ประวัติการศึกษา

▷ ปี 2541 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

▷ ปี 2531 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

▷ ปี 2525 ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเเละสุขศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

▷ กรรมการที่ปรึกษาด้านเยาวชน สวท สมัยที่16 ปี 2560 - 2564

▷ กรรมการสภาวิชาการ

▷ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

▷ กรรมการสภาวิชาการ

▷ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เเละคณบดีครธมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

▷ ผู้อำนวยการสำนักประกันสุขภาพ

▷ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์

เหรัญญิกสมาคมฯ

ประวัติการศึกษา

▷ ปี 2526 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์และบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▷ ปี 2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์เเละบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ นักวิชาการอิสระ

ประวัติการทำงาน

▷ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

▷ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

▷ นักวิชาการศึกษา กองวิจัยการศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการศึกษาไทย
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สภาการศึกษา)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์

1. นักวิจัย งานวิจัย โครงการอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษา : เด็กปฐมวัย
2. นักวิจัย งานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก Estern Seaboard
3. คณะทำงานการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
4. ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการศึกษาไทย
5. หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สภาการศึกษา)
6. ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

▷ ปี 2552 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่9 University of California, Davis, U.S.A. ปี 2551)

▷ ปี 2546 ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▷ ปี 2541 วิทยาศาตรบัณฑิต (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

▷ รองศาสตราจารย์ สาขาประชากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

▷ อาจาร์ประจำ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

▷ อาจาร์ประจำ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นักวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า