Previous
Next

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

ฝ่าย คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 27/05/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของคลินิก สวท เก็บรักษา นำส่ง และจ่ายเงิน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับรายรับของคลินิก เก็บรักษาเงินเพื่อนำฝากธนาคาร และจัดทำรายงาน
 2. ดูแลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์คุมกำเนิด เก็บรักษา และจัดทำรายงาน
 3. ดูแล จัดหา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิก สวท
 4. รับผิดชอบวงเงินสดย่อย
 5. จัดทำเอกสารการเบิกเงิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนแพทย์ ฯลฯ
 6. จัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลินิก สวท
 7. ต้อนรับผู้มารับบริการ ทั้งที่มารับบริการด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ทำบัตรผู้มารับบริการให้การปรึกษา แนะนำ และให้ความรู้ต่าง ๆ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบัญชี และการเงิน
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ

ฝ่าย บริหาร
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 24/04/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำกับ ดูแล งานบริการทางการแพทย์ งานบริหารจัดการ และงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานภาคเหนือ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. กำกับ ดูแล งานบริการทางการแพทย์
 2. กำกับ ดูแล งานบริหารทั่วไปและงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้
 4. ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 5. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ
 6. ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ
 7. พัฒนาเครือข่ายกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 8. เพิ่มจำนวนสมาชิก สวท และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี (แนบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหากมี)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 5. หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ และ ภูเก็ต

ฝ่าย คลินิกเวชกรรม สวท
จำนวน 2 อัตรา
ประกาศวันที่ 23/04/2020

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 2. งานเวชระเบียน ทำประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์
 3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกำเนิด
 4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจรักษา
 5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
 6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

PPAT Channel

ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่ คลินิกเวชกรรม สวท
Play Video

10 คลินิคเวชกรรม สวท ทั่วประเทศ

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.
  เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 9.00 -16.00 น.
  คลินิกความงาม : อาทิตย์ เวลา 9.00 น- 16.00 น.
  ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 053-249-406
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
  ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 053-713-090
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง

152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 09.00 -12.00 น.
  ปิดทำการ : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 054-209-577
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น

เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  เปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
  ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 043- 223- 627
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี

เลขที่ 154-156 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 045-243-380
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง

เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า

เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่

เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
  เปิดทำการ : วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  ปิดทำการ : อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 074-252-691
 • 085-585-9580
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต

เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 • เปิดทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.
  เปิดทำการ : ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00-21.00 น.
  ปิดทำการ : อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 085-585-9580
 • ตำแหน่งบน Google Map