fbpx

การป้องกันการติดเชื้อ HIVAIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

_MG_0279
การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) / สาวประเภทสอง (TG) ในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ทั้งนอกและในสถานบริการ รวมทั้งพนักงานบริการหญิงที่เป็นคนต่างชาติและแรงงานต่างชาติ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการสร้างความต้องการในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการรับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง และ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนำนักศึกษาเพื่อสร้างความต้องการในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการรับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง ในสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานคร

โครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาทักษะในการเข้าถึงและส่งเสริมให้กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสองในสถาบันของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อที่ผิดด้านพฤติกรรมทางเพศ และให้ตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สนับสนุนเครือข่ายนักศึกษาทั้ง 16 สถาบัน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้ารับบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถาบัน และได้จัดบริการเชิงรุก โดยร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ออกหน่วยให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการนำส่งเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยบริการอื่น เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และคลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย กลุ่มพนักงานบริการหญิง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ สวท ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ใน ปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานบริการหญิง จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ในการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยงบประมาณจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพนักงานบริการหญิงในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสร้างความต้องการในการรับบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มพนักงานบริการหญิง ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลา ด้วยงบประมาณจาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของเครือข่ายพนักงานบริการหญิงในการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในปี 2559 ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานกับกลุ่มพนักงานบริการ ระหว่างเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ภาคีเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลในพื้นที่ สนับสนุนให้เครือข่ายพนักงานบริการหญิงจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนพนักงานบริการหญิง ในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้น จัดทำสื่อภาพพลิกความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ ที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และกระตุ้นให้เข้ารับบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจและตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มคนใช้แรงงานเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยงบประมาณจากมูลนิธิเอดส์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) สวท จึงได้ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และกรุงเทพมหานคร

ในปี 2559 ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแก่แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งต่อแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ มุ่งเน้นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และสร้างความตระหนักในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ให้บริการตรวจหาการ ติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลเร็ว ทั้งในศูนย์สุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลเมียวดี ประเทศเมียนม่าร์ ในการส่งแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในหน่วยบริการตามสิทธิที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สวท ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ให้บริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวี แบบรู้ผลเร็ว ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด จัดหน่วยบริการร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข และเปิดให้บริการ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลเร็ว ที่คลินิก สวท เวชกรรม ดินแดง ให้แก่กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายสวท ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันปัญหาเอดส์แก่ประชากรกลุ่มแรงงาน ในสถานประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง ด้วยงบประมาณจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครแกนนำในสถานประกอบการ เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ มุ่งเน้นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การให้คำปรึกษาและการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้ารับบริการในหน่วยบริการสุขภาพตามสิทธิที่เหมาะสม และร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครแกนนำ จัดหน่วยให้ความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่แรงงานไทย กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว

โครงการปัจจุบัน

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสน…
สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน โครงกา…