fbpx

การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี

25600605_๑๗๐๖๐๕_0012

1. โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ระยะที่ 2 (O2/08/19)

สวท มีความต้องการให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ และเพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองปัญหา/ความเปราะบาง ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงให้ครู ผู้ให้บริการ และนักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาเพศสภาวะของเยาวชนในสถานศึกษา ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 โดยใช้งบประมาณดำเนินงานโครงการจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)

ในปี 2563 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ สถานศึกษา 9 แห่ง ผู้แทนจากทีมสหวิชาชีพ กองเอดส์ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองเพศสภาวะของนักเรียนจากโปรแกรมฯ ผสมผสานกับการใช้ข้อมูลที่มีอยู่และวิธีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยปัญหา/ความเปราะบางของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 และร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และทบทวนแนวทางการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ (สถานศึกษา สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ และสวท) ในการช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเปราะบาง

รวมทั้ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมป้องกันและให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเปราะบาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากกองควบคุมโรคเอดส์ฯ และสถานศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง โดยเชิญวิทยากร พยาบาลวิชาชีพ จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านปัญหาในวัยรุ่น มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับวัยรุ่น พร้อมแนะแนวทางการออกแบบกิจกรรมป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียน โดยร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาตามปัญหาที่พบในสถานศึกษาของตนเอง ได้แผนการดำเนินงานทั้งหมด 6 แผน จาก 6 สถานศึกษา

2. โครงการวัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันโรคเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ (O2/13/20)

          สวท ได้ดำเนินงานกับเยาวชนในสถานศึกษา 2 แห่ง โรงเรียนสะลวงนอก อำเภอแม่ริม และโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งครูอาจารย์ในสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้แกนนำอาสาสมัครได้เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ แก่กลุ่มเพื่อนโดยผ่านเสียงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการเรียนการสอน หรือในห้อง Friendly Conner มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำเยาวชนโรงเรียนบ้านสะลวงนอก จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิด พร้อมนำเสนอ เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ เพื่อให้แกนนำเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อโดยการจัดกิจกรรม และให้คำปรึกษากับกลุ่มเพื่อนได้ โดยร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนในโรงเรียน ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมฐาน จากการประเมินความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม พบว่า แกนนำเยาวชนมีความรู้ที่ถูกต้องก่อนการอบรมคิดเป็นร้อยละ 63.28 และมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมคิดเป็นร้อยละ 98.59

ตลอดจน สวท ได้ร่วมกับแกนนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้แก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านสะลวงนอก จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ ทั้งนี้ ในแต่ละฐานความรู้ได้รับความร่วมมือจากครูในโรงเรียนช่วยดูแลอยู่ประจำฐาน เพื่อคอยให้ความรู้ คำแนะนำเพิ่มเติมแก่แกนนำเยาวชนและเยาวชนตลอดจนจบกิจกรรมฐานความรู้ จากการประเมินความเข้าใจก่อนและหลังการให้ความรู้ พบว่า เยาวชนในโรงเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 62.00 และมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมคิดเป็นร้อยละ 83.50

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์การให้ความรู้และให้คำปรึกษาในโรงเรียนบ้านสะลวงนอก โดยแกนนำเยาวชน ซึ่งได้ใช้พื้นที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน มีเยาวชนในโรงเรียนมารับบริการขอคำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด และโรคเอดส์ ทั้งนี้ ได้มีการบันทึกข้อมูลผู้ที่มาขอรับคำปรึกษา เพื่อติดตามช่วยเหลือดูแลต่อไป

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น นอกระบบฯ จังหวัดเชียงราย (O2/14/20)

          สวท ได้ดำเนินงานให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น นอกระบบฯ ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 โดยได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

โดยได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในโครงการ โดยชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ขอความร่วมมือ และข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ผลการประชุมได้ข้อสรุปในการดำเนินงานร่วมกัน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของสถานที่และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงราย ในการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการ

รวมทั้ง เจ้าหน้าที่สวท ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างความตระหนัก “รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย” ร่วมกับองค์กรเครือข่าย แก่วัยรุ่นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงราย โดยบูรณาการกับการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการเข้าถึงบริการเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

โครงการปัจจุบัน

สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง)