fbpx

การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี

13781844_1769196836627232_9214767002352677537_n

สวท ได้สานต่อการเพิ่มโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบริการผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยการพัฒนาแกนนำและเครือข่ายแกนนำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งต่อไปรับบริการในสถานบริการที่เป็นมิตรและตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนข้างเคียง

ในปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 10 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 3 แห่ง ด้วยงบประมาณจากรายได้ภายในประเทศ และ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในการทำงานด้านการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

สวท ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดอบรมแกนนำเยาวชน และครู ที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้คู่มือเพศศึกษารอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education) จัดกิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) และการให้บริการที่มุมเพื่อนใจวัยรุ่น (Friendly Corner) ในสถานศึกษา สนับสนุนแกนนำและเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษาและชุมชน ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในสถานศึกษา และสื่อเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการติดตามสนับสนุนเครือข่ายแกนนำเยาวชน ร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สวท ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Website, Application “Pong Kun Dai” และ Line: friendly corner

โครงการปัจจุบัน

สวท ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และอนามัยการเจริญพันธ…
สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน โครงกา…