fbpx

การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

QOC001

สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยงบประมาณจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และบริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เช่น Website, Facebook, Line, Instragram, Twitter, Search Engine Marketing (SEM), Application “Pong Gun Dai” วารสาร Family โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว และสร้างเครือข่ายกับสื่อกระแสหลัก ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และร่วมจัดนิทรรศการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ตามคำขอของสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

โครงการปัจจุบัน

สวท ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และเพิ่มรายได้ของ สวท ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเอง โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร