fbpx

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชน

S__2678860_0

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ และการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท พร้อมด้วยเครือข่าย อาสาสมัคร ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเ…
  ประกาศคลินิกเวชกรรม สวท 7 แห่งงดให้บริการวางแผนครอบครัวระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากอบรมเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องกับงานคล…