fbpx

“สวท” จัดงานประชุมใหญ่มอบรางวัลผู้มีคุณูปการและอาสาสมัครดีเด่นปี 2561 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพขานรับนโยบายรัฐ

_MG_0440

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุลนายก นายก สวท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก คณะกรรมการ อาสาสมัคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท เปิดเผยว่า การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง โดย สวท ได้ดำเนินงานทั้งสิ้น 28 โครงการ  เข้าถึงประชากรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2  ล้านคน ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตาและกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ต้องขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์ ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัคร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมฯ อย่างดียิ่งตลอดมา

นายก สวท กล่าวอีกว่า  ในปี 2562 นี้ สวท จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยการให้บริการผ่านทาง คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการเกิดของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มากขึ้น พร้อมกับสนับสนุนให้ สมาคมฯ ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

สำหรับงานประชุมใหญ่นั้นจะจัดขึ้นทุกปีและจัดให้มีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ รวมทั้ง อาสาสมัครดีเด่น สวท ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ ปี พ.ศ. 2561 มีผู้สร้างคุณประโยชน์และอาสาสมัครดีเด่นเข้ารับโล่จำนวน 13 ราย

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.น…
การคุกคามทางเพศในสถาบันการศึกษา ทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยจนหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้  สวท เป็นหนึ่งในองค์กรที่ออกมาเรียกร้องให…