fbpx

สวท จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

PPAT MEET 001

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. เหรัญญิกสมาคม และนางจินตนา พันธุฟัก นายทะเบียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 16 คณะกรรมการสมัยที่ 17 สมาชิก สวท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที…
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา เด็กๆเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านปากเกร็ด เครือข่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งดำเน…