fbpx

สวท จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

PPAT MEET 001

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. เหรัญญิกสมาคม และนางจินตนา พันธุฟัก นายทะเบียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 16 คณะกรรมการสมัยที่ 17 สมาชิก สวท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท พร้อมด้วยเครือข่าย อาสาสมัคร ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเ…
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุ…