fbpx

สวท จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

PPAT MEET 001

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. เหรัญญิกสมาคม และนางจินตนา พันธุฟัก นายทะเบียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 16 คณะกรรมการสมัยที่ 17 สมาชิก สวท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัย พร้อมกับสอดแทรกทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น …
ประกาศ!! วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คลินิก สวท เวชกรรม ทั้ง 10 แห่ง จะปิดให้บริการทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 และจะเปิดให้บริกา…