fbpx

หารือความร่วมมือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อ

IEM005

คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการ สวท พร้อมด้วยคุณปนัฐพงศ์ นรดี ผจก.งานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ คณะนิเทศศาสตร์ มธบ.

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 31 มีนาคม 2564) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุน…
สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นครั้งที่ 2 โดย…