fbpx

เจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่สมุทรสาคร ให้ความรู้แรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา

LINE_ALBUM_211164_211222_1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครสุขภาพชุมชนข้ามชาติ ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อม สำหรับแรงงานข้ามชาติสตรี ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนของ Grand Challenges Cannada ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของ สวท ได้ลงพื้นที่ พบปะแลกเปลี่ยนกับแรงงานข้ามชาติสตรี เมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อสอบถามถึงปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับภาคเอกชน Hertageและ Veerubber Corporation เพื่อประสานในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ โดยมีคุณพวงทอง โชคบุญเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญพิเศษ สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท เชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ ผู้พิการภายในสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่…
ช่วงเช้าที่ผ่าน(20/09/62) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ร่วมออกบูธกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่อง…