fbpx

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็ก 18 แห่ง

DSC05944

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 31 มีนาคม 2564) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการ สวท และคุณณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่งและเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เข้าร่วมการสัมมนากันอย่างพร้อมเพรียง

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวระหว่างเปิดงานว่า โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข เป็นโครงการที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในความดูของเรา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ เมื่ออายุครบ 18 ปี สามารถออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมมานั้น (พ.ศ.2561 – 2564) สามารถดำเนินงานนำร่องไปได้ 5 แห่งและจะขยายผลให้ครบทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ

แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการ สวท กล่าวว่า สวท ขอขอบคุณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ สสส.ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ นี้ให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย สวท ของเรามีเป้าหมายสำคัญที่อยากเห็นเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของปรเะเทศได้รับการดูแล เอาใจใส่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส.มีเป้าหมายที่อยากพัฒนาเยาวชนทุกกลุ่มให้มีภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง สสส.เองไม่อยากทอดทิ้งเด็ก และเยาวชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราอยากเข้าไปริเริ่มงานโครงการใหม่ๆที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ขอขอบคุณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการฯนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 18 มกราคม) สวท จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีคุณวร…
ประกาศ คลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่ง ปิดให้บริการในวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดอบรมสัมมนาประจำปี 2562 เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 ธั…