fbpx

ให้ความรู้อาสาสมัครแกนนำคนตาบอดป้องกันโควิด-19

S__19653461

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่เป็นมิตรเรื่องโควิด-19 ณ.ห้องประชุมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโควิด-19 สามารถให้คำแนะนำบอกต่อกับเพื่อนสมาชิกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง คือ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการและปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ขณะนี้มีเว็บไซต์แอบอ้างชื่อของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (คลินิกเวชกรรม สวท เวชกรรม ) หลอกขายยายุติการตั้งค…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24/03/2564) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ…