fbpx

การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

25835

สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยงบประมาณจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และบริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เช่น Website, Facebook, Line, Instragram, Twitter, Search Engine Marketing (SEM), Application “Pong Gun Dai” วารสาร Family โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว และสร้างเครือข่ายกับสื่อกระแสหลัก ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และร่วมจัดนิทรรศการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ตามคำขอของสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

โครงการปัจจุบัน

คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื…
การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการ…