fbpx

อินโฟกราฟิกส์

Modal Title

5 แนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงและความขัดแย้งในครอบครัวส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสภาพจิตใจของคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่อยู่ในวัยเด็ก
 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง 😇
รู้เท่าทันอารมณ์และควบคุมอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมรุนแรงได้การให้อภัยซึ่งกันและกัน
 
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 💓
ทำให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเคารพและให้เกียรติให้ความรักเอาใจใส่เคารพบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน
 
3. การสื่อสารเชิงบวก💬
ทั้งการสื่อสารความรู้สึกความต้องการการชื่นชมการปฏิเสธอย่างเหมาะสมและมีทักษะการฟังที่ดี
 
4. การจัดการความเครียด😖
เผชิญปัญหาและการแก้ไขคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
 
5. ลดการใช้สุรายาเสพติด🚬
ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกระทำความรุนแรง
 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมิใช่ปัญหาส่วนบุคคลเท่านั้น คนในชุมชนหรือสังคมควรเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน หากผู้ใดพบเห็นการกระทำความรุนแรงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
 
#ปรึกษาวางแผนครอบครัว ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551
5 แนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงและความขัดแย้งในครอบครัวส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

5 แนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงและความขัดแย้งในครอบครัวส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสภาพจิตใจของคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่อยู่ในวัยเด็ก
 
1. การจัดการอารมณ์ของตนเอง 😇
รู้เท่าทันอารมณ์และควบคุมอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมรุนแรงได้การให้อภัยซึ่งกันและกัน
 
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 💓
ทำให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเคารพและให้เกียรติให้ความรักเอาใจใส่เคารพบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน
 
3. การสื่อสารเชิงบวก💬
ทั้งการสื่อสารความรู้สึกความต้องการการชื่นชมการปฏิเสธอย่างเหมาะสมและมีทักษะการฟังที่ดี
 
4. การจัดการความเครียด😖
เผชิญปัญหาและการแก้ไขคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
 
5. ลดการใช้สุรายาเสพติด🚬
ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกระทำความรุนแรง
 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมิใช่ปัญหาส่วนบุคคลเท่านั้น คนในชุมชนหรือสังคมควรเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน หากผู้ใดพบเห็นการกระทำความรุนแรงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
 
#ปรึกษาวางแผนครอบครัว ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551
5 แนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงและความขัดแย้งในครอบครัวส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี
Modal Title

4 วิธีกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

หลายคนอาจเข้าใจว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นได้เอง แต่ความจริงแล้วความผูกพันในครอบครัวต้องใช้เวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกันของทุกคนในครอบครัว ประกอบด้วยเทคนิคง่าย ๆ 4 ข้อ

1. รักให้บอกว่ารัก ห่วงใยให้ดูแลกัน 🩷
การบอกรักกันในครอบครัวจะทำให้เกิดพลังบวก ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเอง

2. รับฟัง และเปิดใจ 🎧
ในครอบครัวอาจมีช่องว่างระหว่างวัย อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆ ต้องใจเย็นๆ เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน

3. ทำดีต้องชม💬
การชมเชยในเรื่องที่เหมาะสมจะช่วยให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่น น่าอยู่ สมาชิกในครอบครัวมีกำลังใจ มีความมั่นใจ มีพลังจะทำในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป

4. ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน🎮
การหากิจกรรมที่ทุกคนในบ้านทำร่วมกันได้ก็น่าสนใจ อาจเป็นกิจกรรมง่ายๆ เพื่อเพิ่มเวลาร่วมกันในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงคนในครอบครัวให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยสัมพันธภาพอันดีจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัย ทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#ปรึกษาวางแผนครอบครัว ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551
.
#สมาคมวางแผนครอบครัว #สวท #วางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #วันครอบครัว #สงกรานต์ #ปีใหม่ไทย

4 วิธีกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

4 วิธีกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

หลายคนอาจเข้าใจว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นได้เอง แต่ความจริงแล้วความผูกพันในครอบครัวต้องใช้เวลาและความเข้าใจซึ่งกันและกันของทุกคนในครอบครัว ประกอบด้วยเทคนิคง่าย ๆ 4 ข้อ

1. รักให้บอกว่ารัก ห่วงใยให้ดูแลกัน 🩷
การบอกรักกันในครอบครัวจะทำให้เกิดพลังบวก ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเอง

2. รับฟัง และเปิดใจ 🎧
ในครอบครัวอาจมีช่องว่างระหว่างวัย อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆ ต้องใจเย็นๆ เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน

3. ทำดีต้องชม💬
การชมเชยในเรื่องที่เหมาะสมจะช่วยให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่น น่าอยู่ สมาชิกในครอบครัวมีกำลังใจ มีความมั่นใจ มีพลังจะทำในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป

4. ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน🎮
การหากิจกรรมที่ทุกคนในบ้านทำร่วมกันได้ก็น่าสนใจ อาจเป็นกิจกรรมง่ายๆ เพื่อเพิ่มเวลาร่วมกันในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงคนในครอบครัวให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยสัมพันธภาพอันดีจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัย ทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#ปรึกษาวางแผนครอบครัว ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551
.
#สมาคมวางแผนครอบครัว #สวท #วางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #วันครอบครัว #สงกรานต์ #ปีใหม่ไทย

4 วิธีกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
Modal Title

สงกรานต์สนุก สุขกับครอบครัว

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนรอคอยวันหยุดยาวเพื่อจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่รวมทุกวัย ทั้งปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา เพราะนอกจากเป็นวันปีใหม่ไทยแล้ว ก็ยังมีวันครอบครัวอยู่ด้วย เมื่อสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตามีกิจกรรมแนะนำที่น่าจะชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันทำได้ ดังนี้

ทำอาหารรับประทานด้วยกัน 🍳
ร่วมกันปรุง ผลัดกันชิม

ทำความสะอาดบ้าน
ช่วยกันปัดกวาด เพิ่มความผูกพัน

ร่วมมื้ออาหารที่ร้านโปรด 🍝
เปลี่ยนบรรยากาศแบบไม่จำเจ

เล่นกีฬา ออกกำลังกาย 🎾
จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

ปลูกต้นไม้ 🪴
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสดชื่น

ดูหนัง ฟังเพลง ร่วมกัน🪇
เพลิดเพลิน เติมอารมณ์เบิกบาน

การให้เวลากับครอบครัว ช่วยเติมความสุข เพิ่มความผูกพันกันในครอบครัว

ปรึกษาวางแผนครอบครัว ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

สงกรานต์สนุก สุขกับครอบครัว
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

สงกรานต์สนุก สุขกับครอบครัว

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนรอคอยวันหยุดยาวเพื่อจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่รวมทุกวัย ทั้งปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา เพราะนอกจากเป็นวันปีใหม่ไทยแล้ว ก็ยังมีวันครอบครัวอยู่ด้วย เมื่อสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตามีกิจกรรมแนะนำที่น่าจะชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันทำได้ ดังนี้

ทำอาหารรับประทานด้วยกัน 🍳
ร่วมกันปรุง ผลัดกันชิม

ทำความสะอาดบ้าน
ช่วยกันปัดกวาด เพิ่มความผูกพัน

ร่วมมื้ออาหารที่ร้านโปรด 🍝
เปลี่ยนบรรยากาศแบบไม่จำเจ

เล่นกีฬา ออกกำลังกาย 🎾
จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

ปลูกต้นไม้ 🪴
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสดชื่น

ดูหนัง ฟังเพลง ร่วมกัน🪇
เพลิดเพลิน เติมอารมณ์เบิกบาน

การให้เวลากับครอบครัว ช่วยเติมความสุข เพิ่มความผูกพันกันในครอบครัว

ปรึกษาวางแผนครอบครัว ได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

สงกรานต์สนุก สุขกับครอบครัว
Modal Title

5 สิ่งที่ผู้หญิงควรตรวจ

ตรวจภายใน : ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป หากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ สามารถตรวจได้ในช่วงอายุ 30 ปี ❗️ควรตรวจทุกปี❗️

ตรวจมะเร็งปากมดลูก : ผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ 1 ปี หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ❗️ควรตรวจทุกปี❗️

ตรวจมะเร็งรังไข่ : ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือตรวจเมื่อพบความผิดปกติ ❗️ควรอัลตร้าซาวด์ช่องท้องร่วมด้วย❗️

ตรวจมวลกระดูก : ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ตัดรังไข่ออก 2 ข้าง ประจำเดือนหมดเร็ว หรือวัยทอง ❗️ควรตรวจทุกปี❗️

ตรวจมะเร็งเต้านม : อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจด้วยตัวเองอย่างน้อย ❗️เดือนละครั้ง❗️
อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรทำแมมโมแกรมร่วมด้วยเป็นประจำ ❗️ทุกปี❗️

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #คุมกำเนิด #ตรวจสุขภาพผู้หญิง

5 สิ่งที่ผู้หญิงควรตรวจ
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

5 สิ่งที่ผู้หญิงควรตรวจ

ตรวจภายใน : ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป หากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ สามารถตรวจได้ในช่วงอายุ 30 ปี ❗️ควรตรวจทุกปี❗️

ตรวจมะเร็งปากมดลูก : ผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ 1 ปี หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ❗️ควรตรวจทุกปี❗️

ตรวจมะเร็งรังไข่ : ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือตรวจเมื่อพบความผิดปกติ ❗️ควรอัลตร้าซาวด์ช่องท้องร่วมด้วย❗️

ตรวจมวลกระดูก : ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ตัดรังไข่ออก 2 ข้าง ประจำเดือนหมดเร็ว หรือวัยทอง ❗️ควรตรวจทุกปี❗️

ตรวจมะเร็งเต้านม : อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจด้วยตัวเองอย่างน้อย ❗️เดือนละครั้ง❗️
อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรทำแมมโมแกรมร่วมด้วยเป็นประจำ ❗️ทุกปี❗️

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #คุมกำเนิด #ตรวจสุขภาพผู้หญิง

5 สิ่งที่ผู้หญิงควรตรวจ
Modal Title

โรคที่ผู้หญิงต้องระวัง มีอาการต่างกันอย่างไร

โรคที่ผู้หญิงพึงต้องระวังมีหลายชนิดและแต่ละชนิดแตกต่างกันไปตามวัยบางครั้งอาการแต่ละอย่างคล้ายคลึงกันมากทำให้ยากกับการแยกแยะ เราจึงควรต้องรู้และพึงสังเกตตัวเองอยู่เสมอๆว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

อาการ ภาวะเยื่อบุผนังโพรงมดลูกเจริญผิดที่ :โรคฮิตของผู้หญิงที่ยังไม่มีบุตรในช่วง 25-44 ปี
🧡 ปวดท้องน้อยก่อนและระหว่างมีประจำเดือน
🧡 ปวดท้องน้อยแปลบๆ ขณะมีเพศสัมพันธ์
🧡 ปัสสาวะบ่อย ท้องเดินหรือถ่ายลำบากช่วงก่อนหรือระหว่างมีประจำเดือน
🧡 มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ
🧡 ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และออกเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ

อาการ เนื้องอกมดลูก :เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงสาเหตุการเกิดยังไม่รู้แน่ชัด
💛 ประจำเดือนมามากผิดปกติ
💛 มีเลือดออกทางช่องคลอดระหว่างรอบเดือน
💛 มีอาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

อาการ มะเร็งปากมดลูก :พบมากในหญิงช่วงอายุ 30-35 ปี เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV และปัจจัยอื่นๆ อาทิ มีคู่นอนหลายคน ร่วมเพศตั้งแต่อายุยังน้อย หรือไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
❤️ ตกขาวมากผิดปกติ หรือมีสีเหลือง เขียว หรือมีเลือดปน
❤️ ประจำเดือนมามากหรือกะปริบกะปรอย
❤️ มีเลือดออกขณะร่วมเพศหรือหลังร่วมเพศ
❤️ มีเลือดออกทางช่องคลอดในวัยหมดประจำเดือน
❤️ อ่อนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
**ระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติใด ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 1-2 ปี

ปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แม้บางโรคจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่หากปล่อยเอาไว้ก็อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ ผู้หญิงอย่างเราจึงต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และหมั่นสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #ดูแลน้องสาว #คุมกำเนิด

โรคที่ผู้หญิงต้องระวัง มีอาการต่างกันอย่างไร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

โรคที่ผู้หญิงต้องระวัง มีอาการต่างกันอย่างไร

โรคที่ผู้หญิงพึงต้องระวังมีหลายชนิดและแต่ละชนิดแตกต่างกันไปตามวัยบางครั้งอาการแต่ละอย่างคล้ายคลึงกันมากทำให้ยากกับการแยกแยะ เราจึงควรต้องรู้และพึงสังเกตตัวเองอยู่เสมอๆว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

อาการ ภาวะเยื่อบุผนังโพรงมดลูกเจริญผิดที่ :โรคฮิตของผู้หญิงที่ยังไม่มีบุตรในช่วง 25-44 ปี
🧡 ปวดท้องน้อยก่อนและระหว่างมีประจำเดือน
🧡 ปวดท้องน้อยแปลบๆ ขณะมีเพศสัมพันธ์
🧡 ปัสสาวะบ่อย ท้องเดินหรือถ่ายลำบากช่วงก่อนหรือระหว่างมีประจำเดือน
🧡 มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ
🧡 ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และออกเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ

อาการ เนื้องอกมดลูก :เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงสาเหตุการเกิดยังไม่รู้แน่ชัด
💛 ประจำเดือนมามากผิดปกติ
💛 มีเลือดออกทางช่องคลอดระหว่างรอบเดือน
💛 มีอาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

อาการ มะเร็งปากมดลูก :พบมากในหญิงช่วงอายุ 30-35 ปี เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV และปัจจัยอื่นๆ อาทิ มีคู่นอนหลายคน ร่วมเพศตั้งแต่อายุยังน้อย หรือไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
❤️ ตกขาวมากผิดปกติ หรือมีสีเหลือง เขียว หรือมีเลือดปน
❤️ ประจำเดือนมามากหรือกะปริบกะปรอย
❤️ มีเลือดออกขณะร่วมเพศหรือหลังร่วมเพศ
❤️ มีเลือดออกทางช่องคลอดในวัยหมดประจำเดือน
❤️ อ่อนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
**ระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติใด ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 1-2 ปี

ปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แม้บางโรคจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่หากปล่อยเอาไว้ก็อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ ผู้หญิงอย่างเราจึงต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และหมั่นสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #ดูแลน้องสาว #คุมกำเนิด

โรคที่ผู้หญิงต้องระวัง มีอาการต่างกันอย่างไร
Modal Title

ดูแลสุขภาพ “น้องสาว” ถูกวิธี ป้องกันอาการผิดปกติของช่องคลอด

Do (ควรทำ)
✅ ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่อ่อนๆ เช็ดให้แห้ง
✅ หลังปัสสาวะควรชำระด้วยน้ำสะอาด
✅ หลังอุจจาระควรฉีดน้ำชำระใช้กระดาษชำระเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลัง
✅ สวมใส่กางเกงผ้าฝ้าย ลดปัญหาอับชื้น
✅ ไม่ใช้กางเกงในปะปนกับผู้อื่น
✅ หมั่นสังเกตว่ามีตกขาวหรือประจำเดือนมาผิดปกติหรือไม่
✅ สวมถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์และทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์

Don’t (ไม่ควรทำ)
❌ ไม่สวนล้างภายในช่องคลอด เพราะทำให้ค่าpH ในช่องคลอดเสียสมดุลอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
❌ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาเฉพาะจุดซ่อนเร้น เพราะอาจทำลายแบคทีเรียชนิดดีทำให้ติดเชื้อง่าย
❌ ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง
❌ ไม่ควรใช้แผ่นอนามัยทุกวัน

Tips 💡
👍 ดื่มน้ำ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของช่องคลอด ป้องกันภาวะช่องคลอดแห้ง
👍 กินผักผลไม้ ช่วยรักษาสมดุลสุขภาพช่องคลอด
👍 เลี่ยงอาหารกลิ่นแรง ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

การดูแลอวัยวะเพศหญิงนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลผิวพรรณหรืออวัยวะสำคัญส่วนอื่น ๆ เพราะหากเราละเลยการดูแลอาจนำไปสู่โรคต่างๆได้

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #ดูแลน้องสาว #คุมกำเนิด

ดูแลสุขภาพ “น้องสาว” ถูกวิธี ป้องกันอาการผิดปกติของช่องคลอด
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ดูแลสุขภาพ “น้องสาว” ถูกวิธี ป้องกันอาการผิดปกติของช่องคลอด

Do (ควรทำ)
✅ ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่อ่อนๆ เช็ดให้แห้ง
✅ หลังปัสสาวะควรชำระด้วยน้ำสะอาด
✅ หลังอุจจาระควรฉีดน้ำชำระใช้กระดาษชำระเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลัง
✅ สวมใส่กางเกงผ้าฝ้าย ลดปัญหาอับชื้น
✅ ไม่ใช้กางเกงในปะปนกับผู้อื่น
✅ หมั่นสังเกตว่ามีตกขาวหรือประจำเดือนมาผิดปกติหรือไม่
✅ สวมถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์และทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์

Don’t (ไม่ควรทำ)
❌ ไม่สวนล้างภายในช่องคลอด เพราะทำให้ค่าpH ในช่องคลอดเสียสมดุลอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น
❌ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาเฉพาะจุดซ่อนเร้น เพราะอาจทำลายแบคทีเรียชนิดดีทำให้ติดเชื้อง่าย
❌ ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง
❌ ไม่ควรใช้แผ่นอนามัยทุกวัน

Tips 💡
👍 ดื่มน้ำ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของช่องคลอด ป้องกันภาวะช่องคลอดแห้ง
👍 กินผักผลไม้ ช่วยรักษาสมดุลสุขภาพช่องคลอด
👍 เลี่ยงอาหารกลิ่นแรง ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

การดูแลอวัยวะเพศหญิงนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลผิวพรรณหรืออวัยวะสำคัญส่วนอื่น ๆ เพราะหากเราละเลยการดูแลอาจนำไปสู่โรคต่างๆได้

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #ดูแลน้องสาว #คุมกำเนิด

ดูแลสุขภาพ “น้องสาว” ถูกวิธี ป้องกันอาการผิดปกติของช่องคลอด
Modal Title

เซ็กซ์สนุก อย่าลืมห่วงสุขภาพ ‘น้องสาว’

เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพสตรีด้วยตนเองเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์ และอาการต่างๆ ที่ต้องระวังจากการมีเพศสัมพันธ์และการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน ไม่สวมถุงยางอนามัยและการไม่รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศ

ถ้าคุณไม่ได้มีคู่นอนเพียงคนเดียว หรืออีกฝ่ายไม่สวมถุงยางอนามัยป้องกัน อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ได้
🤒 เริม
🤒 ซิฟิลิส
🤒 เอดส์

อาการที่ต้องระวัง
โรคอาจลุกลามไปยังมดลูก หรือท่อรังไข่ ทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องที่อาจก่อให้เกิดการเป็นหมัน หรือตั้งครรภ์นอกมดลูก รวมถึงโรคมะเร็งปากมดลูก และอาจส่งต่อเชื้อไปยังทารกในครรภ์
❗️ ปัสสาวะขัด
❗️ ตกขาวบ่อย
❗️ ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
❗️ ปวดท้องหรือปวดช่วงเชิงกราน
❗️ มีน้ำหลั่งจากช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ
❗️ มีผื่น แผล หรือตุ่มน้ำที่อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก
❗️ มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ

ป้องกันเสียตั้งแต่วันนี้
🚩 ไม่ควรมีคู่นอนหลายคน
🚩 สวมถุงยางอนามัย
🚩 ตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี
🚩 รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศสม่ำเสมอ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด

การดูแลอวัยวะเพศหญิงนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลผิวพรรณหรืออวัยวะสำคัญส่วนอื่น ๆ เพราะหากเราละเลยการดูแลอาจนำไปสู่โรคต่างๆได้

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #ดูแลน้องสาว #คุมกำเนิด

เซ็กซ์สนุก อย่าลืมห่วงสุขภาพ ‘น้องสาว’
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

เซ็กซ์สนุก อย่าลืมห่วงสุขภาพ ‘น้องสาว’

เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพสตรีด้วยตนเองเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์ และอาการต่างๆ ที่ต้องระวังจากการมีเพศสัมพันธ์และการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน ไม่สวมถุงยางอนามัยและการไม่รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศ

ถ้าคุณไม่ได้มีคู่นอนเพียงคนเดียว หรืออีกฝ่ายไม่สวมถุงยางอนามัยป้องกัน อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ได้
🤒 เริม
🤒 ซิฟิลิส
🤒 เอดส์

อาการที่ต้องระวัง
โรคอาจลุกลามไปยังมดลูก หรือท่อรังไข่ ทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องที่อาจก่อให้เกิดการเป็นหมัน หรือตั้งครรภ์นอกมดลูก รวมถึงโรคมะเร็งปากมดลูก และอาจส่งต่อเชื้อไปยังทารกในครรภ์
❗️ ปัสสาวะขัด
❗️ ตกขาวบ่อย
❗️ ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
❗️ ปวดท้องหรือปวดช่วงเชิงกราน
❗️ มีน้ำหลั่งจากช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ
❗️ มีผื่น แผล หรือตุ่มน้ำที่อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก
❗️ มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ

ป้องกันเสียตั้งแต่วันนี้
🚩 ไม่ควรมีคู่นอนหลายคน
🚩 สวมถุงยางอนามัย
🚩 ตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี
🚩 รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศสม่ำเสมอ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด

การดูแลอวัยวะเพศหญิงนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลผิวพรรณหรืออวัยวะสำคัญส่วนอื่น ๆ เพราะหากเราละเลยการดูแลอาจนำไปสู่โรคต่างๆได้

#ปรึกษาการคุมกำเนิดได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182
และ #แพทย์ทางไกล 085-585-9580 หรือ 095-661-6551

#วางแผนครอบครัว #สวท #สมาคมวางแผนครอบครัว #อนามัยการเจริญพันธ์ุ #ดูแลน้องสาว #คุมกำเนิด

เซ็กซ์สนุก อย่าลืมห่วงสุขภาพ ‘น้องสาว’
Modal Title

เคล็ดลับการเติมสุขในชีวิตคู่

ชีวิตคู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคน 2 คนและความแตกต่างอีกมากมาย หากต้องการความเข้าใจร่วมกันลองดูเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ นี้
.
🫶 ยอมรับข้อจำกัดของกันและกัน
👂 ฝึกรับฟังอย่างใส่ใจ
🧹 ช่วยกันทำงานบ้าน
😍 มองกันและกันในแง่ดี
💬 ฝึกตั้งคำถามโดยไม่ตัดสิน
💕 ชื่นชมกันด้วยความจริงใจ
🏸 ทำกิจกรรมร่วมกัน
📖 เรียนรู้กันและกันในด้านต่างๆ
.
การตัดสินใจร่วมชีวิตคู่ด้วยกัน เหมือนจะง่าย แต่จริงๆแล้ว ชีวิตหลังจากตัดสินใจแล้วนั้น ทำอย่างไรที่จะประคับประคองและทำให้ชีวิตคู่ครั้งนี้มีแต่ความสุข
.
ปรึกษาวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕

เคล็ดลับการเติมสุขในชีวิตคู่
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

เคล็ดลับการเติมสุขในชีวิตคู่

ชีวิตคู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคน 2 คนและความแตกต่างอีกมากมาย หากต้องการความเข้าใจร่วมกันลองดูเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ นี้
.
🫶 ยอมรับข้อจำกัดของกันและกัน
👂 ฝึกรับฟังอย่างใส่ใจ
🧹 ช่วยกันทำงานบ้าน
😍 มองกันและกันในแง่ดี
💬 ฝึกตั้งคำถามโดยไม่ตัดสิน
💕 ชื่นชมกันด้วยความจริงใจ
🏸 ทำกิจกรรมร่วมกัน
📖 เรียนรู้กันและกันในด้านต่างๆ
.
การตัดสินใจร่วมชีวิตคู่ด้วยกัน เหมือนจะง่าย แต่จริงๆแล้ว ชีวิตหลังจากตัดสินใจแล้วนั้น ทำอย่างไรที่จะประคับประคองและทำให้ชีวิตคู่ครั้งนี้มีแต่ความสุข
.
ปรึกษาวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕

เคล็ดลับการเติมสุขในชีวิตคู่
Modal Title

เซ็กส์ให้ปลอดภัย Sex Safe แบบไหนเหมาะกับคุณ

ถุงยางอนามัย
ใช้ได้ทุกโอกาส สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
.
ยาเม็ดคุมกำเนิด / แผ่นแปะคุมกำเนิด / วงแหวนคุมกำเนิด
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดชั่วคราว และมีวินัยในการใช้ยา สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
.
ยาฉีดคุมกำเนิด / ห่วงอนามัย / ยาฝังคุมกำเนิด
• ต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระยะที่ยาวนานขึ้น
• มักลืมกินยา
• ขาดทักษะชีวิตในการใช้ยาคุมกำเนิดอื่นๆ
• คู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอ แต่ไม่ตัดสินใจทำหมัน
.
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วพบว่าลืมคุมกำเนิด หรือถุงยางแตก
.
ทำหมันหญิง – ชาย
เหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้ว
.
การคุมกำเนิดจะต้องคุมทั้งหญิงและชายเพื่อความปลอดภัยผู้ชายควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้หญิงควรเลือกวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕 #คุมกำเนิด #ท้องไม่พร้อม #ท้องไม่พร้อมปรึกษา

เซ็กส์ให้ปลอดภัย Sex Safe แบบไหนเหมาะกับคุณ
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

เซ็กส์ให้ปลอดภัย Sex Safe แบบไหนเหมาะกับคุณ

ถุงยางอนามัย
ใช้ได้ทุกโอกาส สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
.
ยาเม็ดคุมกำเนิด / แผ่นแปะคุมกำเนิด / วงแหวนคุมกำเนิด
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดชั่วคราว และมีวินัยในการใช้ยา สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
.
ยาฉีดคุมกำเนิด / ห่วงอนามัย / ยาฝังคุมกำเนิด
• ต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระยะที่ยาวนานขึ้น
• มักลืมกินยา
• ขาดทักษะชีวิตในการใช้ยาคุมกำเนิดอื่นๆ
• คู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอ แต่ไม่ตัดสินใจทำหมัน
.
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วพบว่าลืมคุมกำเนิด หรือถุงยางแตก
.
ทำหมันหญิง – ชาย
เหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้ว
.
การคุมกำเนิดจะต้องคุมทั้งหญิงและชายเพื่อความปลอดภัยผู้ชายควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้หญิงควรเลือกวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕 #คุมกำเนิด #ท้องไม่พร้อม #ท้องไม่พร้อมปรึกษา

เซ็กส์ให้ปลอดภัย Sex Safe แบบไหนเหมาะกับคุณ
Modal Title

6 วิธีคุมกำเนิดแบบผิดๆ ที่เสี่ยงท้องได้

❌ ความเข้าใจผิด : หลั่งข้างนอกป้องกันการท้องได้
✅ ความเป็นจริง : ขณะสอดใส่อาจมีอสุจิเล็ดลอดมากับน้ำหล่อลื่น มีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์
.
❌ ความเข้าใจผิด : สวนล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์
✅ ความเป็นจริง : นอกจากไม่ได้ลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แล้วยังทำให้ช่องคลอดมีโอกาสติดเชื้อต่างๆอีกด้วย
.
❌ ความเข้าใจผิด : นับ หน้า 7 หลัง 7 ป้องกันท้อง
✅ ความเป็นจริง : มีโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ยิ่งคนที่ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนยิ่งเสี่ยงสูง
.
❌ ความเข้าใจผิด : กินยาคุมฉุกเฉินก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันได้
✅ ความเป็นจริง : ยาคุมฉุกเฉิน ควรใช้ในกรณี ลืมคุมกำเนิด ถุงแตกเท่านั้น ต้องกินหลังมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด
.
❌ ความเข้าใจผิด : สอดใส่ก่อน ใกล้เสร็จค่อยใส่ถุงยาง
✅ ความเป็นจริง : ก่อนสอดใส่ควรใส่ถุงยางก่อนทุกครั้ง
.
❌ ความเข้าใจผิด : รีบปัสสาวะทันที หลังมีเพศสัมพันธ์
✅ ความเป็นจริง : ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ แต่ไม่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์
.
วิธีที่เข้าใจผิดเหล่านี้ นอกจากจะไม่ป้องกันการตั้งครรภ์ยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ผู้ชายจึงควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้หญิงควรเลือกวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕 #คุมกำเนิด #ท้องไม่พร้อม #ท้องไม่พร้อมปรึกษา

6 วิธีคุมกำเนิดแบบผิดๆ ที่เสี่ยงท้องได้
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

6 วิธีคุมกำเนิดแบบผิดๆ ที่เสี่ยงท้องได้

❌ ความเข้าใจผิด : หลั่งข้างนอกป้องกันการท้องได้
✅ ความเป็นจริง : ขณะสอดใส่อาจมีอสุจิเล็ดลอดมากับน้ำหล่อลื่น มีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์
.
❌ ความเข้าใจผิด : สวนล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์
✅ ความเป็นจริง : นอกจากไม่ได้ลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แล้วยังทำให้ช่องคลอดมีโอกาสติดเชื้อต่างๆอีกด้วย
.
❌ ความเข้าใจผิด : นับ หน้า 7 หลัง 7 ป้องกันท้อง
✅ ความเป็นจริง : มีโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ยิ่งคนที่ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนยิ่งเสี่ยงสูง
.
❌ ความเข้าใจผิด : กินยาคุมฉุกเฉินก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันได้
✅ ความเป็นจริง : ยาคุมฉุกเฉิน ควรใช้ในกรณี ลืมคุมกำเนิด ถุงแตกเท่านั้น ต้องกินหลังมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด
.
❌ ความเข้าใจผิด : สอดใส่ก่อน ใกล้เสร็จค่อยใส่ถุงยาง
✅ ความเป็นจริง : ก่อนสอดใส่ควรใส่ถุงยางก่อนทุกครั้ง
.
❌ ความเข้าใจผิด : รีบปัสสาวะทันที หลังมีเพศสัมพันธ์
✅ ความเป็นจริง : ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ แต่ไม่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์
.
วิธีที่เข้าใจผิดเหล่านี้ นอกจากจะไม่ป้องกันการตั้งครรภ์ยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ผู้ชายจึงควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้หญิงควรเลือกวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕 #คุมกำเนิด #ท้องไม่พร้อม #ท้องไม่พร้อมปรึกษา

6 วิธีคุมกำเนิดแบบผิดๆ ที่เสี่ยงท้องได้
Modal Title

บอกรักอย่างไร? ถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับ💗

บอกรักด้วยคำพูด / Words of Affirmation 💞
ใช้เวลาร่วมกัน / Quality time 🕖
การสัมผัส / Physical Touch 🫶
ให้ความช่วยเหลือ / Act of Service 💪
การให้สิ่งของ / Giving Gifts 🎁
.
นอกจากการบอกรักในแบบที่คุณชอบลองสังเกต ภาษารักทั้ง 5 และสื่อรักในแบบที่คนรักชอบ เพื่อเติมเต็มความรักให้กันและกัน ให้รักอย่างเข้าใจกันมากขึ้น
.
ปรึกษาวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕

บอกรักอย่างไร? ถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับ💗
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

บอกรักอย่างไร? ถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับ💗

บอกรักด้วยคำพูด / Words of Affirmation 💞
ใช้เวลาร่วมกัน / Quality time 🕖
การสัมผัส / Physical Touch 🫶
ให้ความช่วยเหลือ / Act of Service 💪
การให้สิ่งของ / Giving Gifts 🎁
.
นอกจากการบอกรักในแบบที่คุณชอบลองสังเกต ภาษารักทั้ง 5 และสื่อรักในแบบที่คนรักชอบ เพื่อเติมเต็มความรักให้กันและกัน ให้รักอย่างเข้าใจกันมากขึ้น
.
ปรึกษาวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
#วาเลนไทน์ #วางแผนครอบครัว #สวท #บอกรัก #วันแห่งความรัก #วันแห่งความรัก💕

บอกรักอย่างไร? ถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับ💗

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า