fbpx

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

FormatFactory_MG_3154
สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พักพิงชั่วคราว

ในปี 2559 สวท ยังคงดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากในภาคเหนือ ด้วยงบประมาณรายได้ภายในประเทศ และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล และชุมชนชาวไทยภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง โดยการให้บริการวางแผนครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกับหน่วยบริการภาครัฐ สถานประกอบการ และองค์กรชุมชนเพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกตรวจสุขภาพประจำปีตามหน่วยงานต่างๆ โดย สวท รับผิดชอบตรวจมะเร็งปากมดลูก

ด้วยงบประมาณจากรายได้ภายในประเทศ สวท ยังคงดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 5 แห่ง ได้แก่พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหมู่บ้านคนไทยพื้นที่สูง รวม 20 หมู่บ้าน

ในปี 2559 ได้พัฒนาผู้ช่วยพยาบาลโครงการฯ ใน 5 พื้นที่พักพิงฯ เพื่อให้บริการเชิงรุกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการเพื่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ผู้นำชุมชน พ่อบ้าน แม่บ้าน และเยาวชนในเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และสร้างความตระหนักเรื่องการวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี สนับสนุนให้บุรุษมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อครอบครัว ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และการให้บริการปรึกษา โดยผู้รับบริการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อกระตุ้นให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีครอบครัวแล้ว ใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดในการเว้นช่วงระยะการมีบุตร แนะนำเชิญชวนให้ไปรับการบริการที่คลินิกของ สวท ที่กระจายอยู่ในพื้นที่พักพิงฯ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง ด้วยงบประมาณจากมูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนพื้นราบ และชนเผ่าแก่ลูกหลานและคนในชุมชน โครงการฯ ร่วมกับสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดคลินิกให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดกิจกรรม “ผู้เฒ่าสอนลูกหลาน” ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทรและดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมด้านอาชีพเสริมที่เหมาะสม แกนนำอาสาสมัครผู้สูงอายุและแกนนำเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สับเปลี่ยนเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัว

โครงการปัจจุบัน

การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการ…
สวท ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และอนามัยการเจริญพันธ…