fbpx

ขยายผลไปสู่เยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเชียงใหม่

43228

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา เด็กๆเยาวชนบ้านเชียงใหม่ กำลังฝึกการเรียนรู้คิดวิเคราะห์จากนิทานที่เด็กๆ ชื่นชอบ มาแบ่งปั่นให้เพื่อนได้รู้ถึงแง่คิดที่ได้จากการอ่านนิทาน โดย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 5 สถานสงเคราะห์เด็ก ที่ร่วมเป็นต้นแบบภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ดำเนินงานโดย สวท ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 กันยายน) เจ้าหน้าที่ สวท กำลังฝึกเทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและนำความรู้ไปปร…