fbpx

งานการผลักดัน นโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

_MG_2836
สวท ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิในสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม เช่น คณะกรรมการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569)

สวท ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดำเนินงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ระยะที่ 3 (2558-2561) โดย สวท ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้มีความทันสมัย และสอดแทรกความรู้เรื่องทักษะชีวิต ที่ครอบคลุมปัญหาทางเพศของเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้สื่อ ทำให้กิจกรรมลูกเสือที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จะทำให้เด็กและเยาวชน รู้จักปัองกันตนเองจากยาเสพติด และปัญหาทางเพศ รู้เท่าทันสื่อและสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน

ในปี 2559 สวท ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน “โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต” กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อที่จะนำหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 38,000 แห่ง

สวท ร่วมกับหน่วยงานข้างต้น ได้จัดอบรมวิทยากรกลางลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้ง 4 ประเภท รวม 11 เล่ม เพื่อให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำไปขยายผลจัดกิจกรรมชั่วโมงลูกเสือในโรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ด้วยวิธีการเทียบระดับ (Benchmarking) ในโรงเรียนนำร่อง 106 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหาโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลูกเสือ (Best Practices) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ว่านักเรียนมีทักษะชีวิตด้านใดเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สนับสนุนเครือข่ายชุมชนลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (Community of Practices) ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ต่างๆ เช่น Website, Facebook และ Line  การบูรณาการทักษะชีวิตในหลักสูตรลูกเสือ ส่งผลให้วิชาลูกเสือเป็นวิชาแรกที่มีการบูรณาการทักษะชีวิตรอบด้านไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง

โครงการปัจจุบัน

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสน…
สวท ได้สานต่อการเพิ่มโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบริการผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถ…