fbpx

จัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิสตรีแรงงานข้ามชาติ

LINE_ALBUM_230313_21

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) และสมาคมพราว ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2566ในหัวข้อ#ป้องกันและส่งเสริมเด็กผู้หญิงและสตรีรู้เท่าทันเรื่องเพศอย่างเท่าเทียม ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อมสำหรับแรงงานข้ามชาติสตรี จังหวัดสมุครสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้แทนผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ โดยมีคุณสาคร สารทลาลัย ผู้จัดการโครงการ และคณะทำงานจาก สวท เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการLPN ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ อาทิ กิจกรรมถาม-ตอบปัญหารับรางวัล การแสดงดนตรีของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น ทั้งนี้หากสตรีข้ามชาติมีปัญหาท้องไม่พร้อม สมาคมฯ ได้เปิดสายด่วน 1452 ซึ่งมีภาษาพม่า และเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำในวันและเวลาราชการ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้…
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก 18 แห่ง เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์เด็กต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด…