fbpx

ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมเด็ก

Meet 001

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 15 พฤศจิกายน ) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าวิทยากรจัดการความรู้ ได้จัดการประชุมร่วมกับตัวแทนจาก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ. นครราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข เพื่อนำผลที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพของสถานสงเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมจัดผ่านระบบ video conference meeting

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเชิญร่วมประมูลเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานคุณภาพดี วันพฤหัสบดีที่  22 สิงหาค…
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สวท สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเจ้าหน้าที่ สวท เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภา…