fbpx

ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมเด็ก

Meet 001

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 15 พฤศจิกายน ) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าวิทยากรจัดการความรู้ ได้จัดการประชุมร่วมกับตัวแทนจาก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ. นครราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข เพื่อนำผลที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพของสถานสงเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมจัดผ่านระบบ video conference meeting

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา (พมจ. สงขลา) และหน่วยงานภา…