fbpx

ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

bannerประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่-01
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1. หลักการและเหตุผล ด้วยตระหนักถึงปัญห…