fbpx
Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) joined #BangkokPride2023 parade to support LGBTQI+ community and promote abortion as well as Sexual Reproductive Health and Rights for ALL. .Despite our key messages, there are many organizations and individuals who campaigns for same-sex marriage, sex toy and sex work decriminalisation and equal rights and treatment to all genders. #LGBTQI#PrideMonth#BangkokPride2023#บางกอกไพรด์#BangkokPride…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีและนับถือต่อ นายเจ๊ะอุเซ็ง เจ๊ะซู อาสาสมัครในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมฯประจำปี พ.ศ. 2565 ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นายเจ๊ะอุเซ็ง เจ๊ะซู ทำงานเป็นอาสาสมัครแนวหน้าร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 โดยเริ่มต้นจากการทำหน้าที่เป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง HIV/AIDs ในกลุ่มลูกเรือประมงปัตตานี โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ครอบครัวภาคใต้ โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผู้สูงอายุยังมีคุณค่าและใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีจังหวัดนราธิวาส โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนจังหวัดปัตตานี และโครงการโคก หนอง นา จังหวัดนราธิวาส…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไข่มุก กาสำโรง นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ นางเจะนูรวาตี บินกูโน นายชูชาติ สายัญท้วม นางสาวนพรรษศร โคตรเสน นางสุวรรณา มะหะมะ นางสาวสายคำ นัน และ นายอภิวัฒน์ อ่างหิรัญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นสมาคมฯ ประจำปี 2565 ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565…
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 53 และมอบรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ และรางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม. ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย คณะกรรมการสมัยที่ 17 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียน นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น กรรมการเยาวชน นางสาวดัชนียา รัตนศิริ และนางสาวอินทรดารา เชื่องดี พร้อมด้วย สมาชิก สวท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ภายในงานยังได้มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ ปี 2565 และอาสาสมัครดีเด่นสมาคมฯ ปี 2565 ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ในนามของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิก สมาคมฯ ทุกท่าน ได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 พร้อมกับร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการพัฒนางานของ สมาคมฯ ให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาสมาคมฯให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ในปี 2565 เป็นปีที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์ของโลกมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่สถานการณ์ วิกฤตความขัดแย้งของประเทศรัสเซีย – และยูเครน ส่งผลกระทบต่อการให้ทุนสนับสนุนของแหล่งทุนจากภายนอกประเทศ ทำให้สมาคมฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินงานในปี 2565 จึงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทาย เพราะสมาคมฯต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มโดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2565 เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร โดยการมีส่วนร่วม ที่ส่งผลให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยตอบสนองนโยบายภาครัฐได้เป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานท่าผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เปิดที่ทำการแห่งใหม่ คลินิก เวชกรรม สวท เชียงราย พัฒนางานแผนครอบครัวในพื้นที่ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ  ลดปัญหาท้องไม่พร้อม เชียงราย – วันที่ 29 เมษายน 2566 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานเปิดที่ทำการคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ณ อาคารคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว ลดปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ คณะกรรมการ สวท และ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สภ.เมืองเชียงราย  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เชียงราย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย  และมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ดำเนินงานครอบรอบปีที่ 53 และได้เปิดที่ทำการ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัวแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ หากวางแผนครอบครัวดีจะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ กล่าวว่า อนามัยมัยการเจริญพันธุ์ เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกพื้นที่ สวท ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อให้ประชากรสามารถดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดการตั้งครรภภ์ไม่พร้อม ตลอดจนเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ตามความต้องการ ซึ่งสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทยมายาวนานกว่า 53 ปี เราจึงได้ดำเนินงานพัฒนาคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ซึ่งเป็นสถานพยาบาลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ให้มีความทันสมัย  ปลอดภัย มีมาตรฐาน และจัดการบริการที่เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย “นอกจากคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย จะมีบริการด้านการวางแผนครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญคือเราอยากให้คลินิกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกัน นอกจากนี้แล้วภาครัฐเองพยายาม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สมาคมฯเองได้ผลักดันและมีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเรา เราคาดหวังให้คลินิกแห่งนี้มีบริการที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของทุกคน”     สำหรับ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงาน91/4-5 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เปิดให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และวางแผนครอบครัว ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถโทรปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ 053 713 090 รายละเอียดเพิ่มเติมคลินิกเวชกรรม สวท จำนวน 9 แห่ง ทางเว็บไซด์ สวท  www.ppat.or.th…
เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำคณะทำงาน โครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี ร่วมประชุมกับ นายสันติ เหล่านิพนธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ผู้แทนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัยทั้ง 3 แห่ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และการประเมินผลโครงการ รวมทั้งหารือระบบการส่งต่อแรงงานข้ามชาติสตรีเข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์ สำหรับ โครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานต้างด้าวสตรี ดำเนินงานโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Grand Challenges Cannada (GCC)…
เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 สำหรับผู้พิการทางสายตา 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรีและสมุทรปราการ โดยประเด็นเนื้อหาในการให้ความรู้ยังคงมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ให้แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครพี่เลี้ยงประมาณ 85 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิรักษ์ไทย และ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย และยังได้รับเกีรยติจากวิทยากร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งจัดที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม….
เมื่อวันที่  1  เมษายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ของ สวท ประจำปี พ.ศ. 2564-2568 ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต44 กทม. ซึ่งไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช    เกิดวิชัย   นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว  อุปนายกสมาคมฯ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์  โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์   เหรัญญิกสมาคมฯ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  ศรีโพธิ์  นายทะเบียน   แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  นางสาวศิริจันทรา  พลกนิษฐ   นางอามีเน๊าะ  หมีดเส็น   นายวิเชียร    เนียมน้อม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงศ์  ภู่พงศ์  นายแพทย์สัญญา  ภัทราชัย   และกรรมการเยาวชน นางสาวดัชนียา  รัตนศิริ นางสาวอินทรดารา  เชื่องดี    และนายปรเมศวร์   มณีรัตน์    พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาของ สวท จำนวน 8 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ    คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริการคลินิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสตรีและเยาวชน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบัญชีฯคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการจัดการสมาชิกฯ  และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวทเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อแนะนำแนวทางยุทธศาสตร์การทำงานของ สวท ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา สวท ได้ทำความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกับหารือถึงแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนา สวท ให้เป็นองค์กรผู้นำแห่งการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คนคือศูนย์กลาง เสมอภาค สร้างพันธมิตร พึ่งพาตนเอง” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพครั้งสำคัญ  ในการช่วยขับเคลื่อนงานของ สวท มีคุณค่า ตอบโจทย์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาของ สวท ประจำปี พ.ศ. 2564-2568 ประกอบด้วย  คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ 1. ศาสตรจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ดำรง เหรียญประยูร 2. ศาสตรจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 3. ศาสตรจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน 4. ศาสตรจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 5. ดร.ธเรศวร์  ธนะสมบูรณ์ 6. ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ 7. นางพรรษชล  บุญคง 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช  เกิดวิชัย  นายกสมาคมฯ 9. นายวิเชียร  เนียมน้อม กรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์  โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ 2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เจอราลด์…
เมื่อ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารแก่ครูที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงป้องกันเอชไอวีให้กับครูที่ปรึกษาโครงการ ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนำโดยคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมีครูที่ปรึกษาจากสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง…
เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Ms. Kate Gilmore, PIPPF Board of Trustees , Dr. Alvaro Bermejo, IPPF Director General และ IPPF Member Association ในโอกาสที่เข้าการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ คลินิก เวชกรรม สวท บางเขน รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1452 และ สถานดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน…
ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวดัชนียา รัตนศิริ นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ และ นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเยาวชนสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สวท องค์กรพันธมิตรและอาสาสมัครของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม International Planned Parenthood Federation (IPPF Charter and Rebrand Meeting and Consultation) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีบุคคลสำคัญจาก IPPF เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย Ms. Kate Gilmore, PIPPF Board of Trustees , Dr. Alvaro Bermejo, IPPF Director General และ IPPF Member Association โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องค่านิยมหลักที่ IPPF ควรมีในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก ผ่านกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภายใต้หัวข้อ “คุณอยากให้ฮีโร่ในงานอนามัยเจริญพันธ์เป็นอย่างไร” นอกจากนี้ ยังมีคณะวิทยากรจาก IPPF สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมงาน ได้แก่ Mina Barling, Director External Relations Division , Heather Barclay, Advocacy Officer , Amina Khan, Global Lead Communications & Digital , Sabella Lewis, Consultant และ Yemurai Nyoni, Consultant (Charter Co-Lead)…
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save