fbpx
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 พ.ค.65) คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา ภายใต้”โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค โดยมีคุณ ปนัฐพงศ์ นรดี ผู้จัดการงานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ และคณะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 6 พ.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน พร้อมกับทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สมาคมฯซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน มีคณะกรรมการสมัยที่ 17 และ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล  อดีตนายก สมาคมฯ สมัยที่ 16 และคณะกรรมการสมัยที่ 16 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีห้องพักทั้งหมด 20 เตียง แบ่งเป็นห้องพิเศษ จำนวน 4 ห้อง และห้องร่วม 6 เตียงจำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม. ☎️ ปรึกษาสุขภาพของผู้สูงอายุ สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมบ้านหอมลำดวน ได้ที่หมายเลข 091 333 1909…
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่เป็นมิตรเรื่องโควิด-19 ณ.ห้องประชุมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโควิด-19 สามารถให้คำแนะนำบอกต่อกับเพื่อนสมาชิกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง คือ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการและปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข…
เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนในหัวข้อ “รู้แล้วบอกต่อ!! อนามัยการเจริญพันธุ์ ”ภายใต้”โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบ virtual Education Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปแผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ให้เกียรติร่วมเปิดการอบรม โดยมี รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ศิวนารถ หงส์ประยูร รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.พันธกานต์ ทานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ และอาจารย์อานนท์ บัวภา อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสาร การเลือกใช้สื่อเพื่อกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปทำกิจกรรมป้องกันท้องไม่พร้อม ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์กว่า 60 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการเยาวชน สวท เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย…
เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น อาสาสมัครเพื่อนพนักงานบริการหญิง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาการติดเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)ให้กับกลุ่มพนักงานบริการ ภายใต้โครงการให้บริการป้องกันติดเชื้อเชื้อ เอชไอวี แก่กลุ่มพนักงานบริการหญิงจังหวัดขอนแก่น…
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวท ให้การต้อนรับผู้แทนจาก IPPF Eseaor(SE HUB) Mr.Rishikeshan Thiyagaraja Mr.Manjula Liyanage จากประเทศศรีลังกา ในการเข้าติดตามผลการดำเนินงานของ #ครัวบ้านหอมลำดวน และเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน พร้อมกับให้คำแนะนำปรับปรุงแผนด้านธุรกิจ การตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจเพื่อสังคม (social Enterprise) โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน เข้ารับฟัง นอกจากนี้แล้วยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกเวชกรรม สวท อีกด้วย…
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อดีตนายกสมาคมฯสมัยที่ 16 นำอดีตคณะกรรมการสมัยที่ 16 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ร่วมกับคณะกรรมการสมัยที่ 17 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ โดยคุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการ สวท เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และในช่วงสุดท้ายเป็นการพูดคุยมอบนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมัยที่ 17 ให้กับผู้อำนวยการสมาคมฯ และคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สวท เพื่อพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของ สวท…
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคมที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม “เสริมพลังRSAอีสาน Challnge Strong Together And moving ” ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ #สายด่วนท้องไม่พร้อม1452…
เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ นำคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 สำหรับคนตาบอด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้คนตาบอดได้เข้าถึงความรู้และบริการทางการแพทย์ ในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 29 คน…
เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และนางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา ศูนย์สวัสดิภาพฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน บุตรหลานได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มี 5 องค์กรที่ร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ 1). องค์การสะพานปลา 2).กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3).สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 4).ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ 5) ซีพีเอฟ…
Ms. Ladda Jitwatanapataya, Project Manager, with her team have conducted the onsite-workshop to 27 Peer-to-Peer blind volunteers under the project “Covid-19 Prevention and Care Accessibility to Most At-Risk Populations” on 10 March 2022, at the meeting room of Bann Eur-atorn Romklao 2, Bangkok. Raks Thai Foundation and Thai National AIDS Foundation have supported the activity with the instructors from Institute for Urban Disease Control and Prevention….