fbpx
ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณปนัฐพงศ์ นรดี ผจก.งานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ เข้าพบคุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( THAI PBS ) เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยเฉพาะประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและเยาวชน พร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2566 และขอบคุณที่ สนับสนุนการดำเนินงานของ สวท ด้วยดีตลอดมา…
คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการ สวท พร้อมด้วยคุณปนัฐพงศ์ นรดี ผจก.งานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ คณะนิเทศศาสตร์ มธบ….
เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา คุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิติการแผนป้องกันโรคเอดส์และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถาบันเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องและผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ กทม….
ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้แทน สวท มอบกระเช้าปีใหม่ให้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข และประธานที่ปรึกษาด้านเยาวชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข…
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับมอบยาแก้แพ้ จำนวน 10,000 กล่อง จากคุณไท เป็ง มัค ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นางสาวศราวรรณ รัตนเดช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 20 ธันวาคม ) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวนการสมาคมฯ รับมอบเวชภัณฑ์การคุมกำเนิดและอุปกรณ์อื่นๆจากคุณรัชดา สอนสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกแอดมินโอเปอเรชั่น บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป…
เมื่อวานนี้ (19 ธันวาคม ) รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการสมาคมฯ คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ และ ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ว่าที่ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมผู้บริหาร สวท เข้าพบคุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรรมการสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมกับหารือแนวทางการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรร่วมกันในอนาคตระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )…
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคมที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ สวท ”ณ โรงแรมอมารี หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 เข้าร่วมประกอบด้วย รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น นายวิเชียร เนียมน้อม นายศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ และกรรมการเยาวชน ประกอบด้วย นางสาวดัชนียา รัตนศิริ นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สวท ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งเดียวกัน กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ประกอบด้วยการมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ สวท ที่ปฎิบัติงาน 10 ปี 15 ปี และ 35 ปี งานเกษียณเกษมเปรมปรี สายใยน้องพี่ สวท กิจกรรมฐานรวมพลังสร้างสรรค์ สวท และงานเลี้ยงสนุกๆกับชื่องาน LET GO TO THE SEA…
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท นำโดยคุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการ สวท พร้อมด้วย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรรมการ สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์ฝ่ายน้ำประสบสุข อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ภายใต้ #โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก…
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท นำโดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่ชาวเกษตรกร ณ สหกรณ์หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ภายใต้ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 ธันวาคม ) คณะวิทยากรจาก สวท นำโดยรศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรรมการ สวท  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่เกษตรกร ณ วัดหนองหลวง ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   ภายใต้ #โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เข้ารับการอบรมกว่า 450 คน  Seed Social…
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save