fbpx
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวารุณี ตั้งสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น เนื่องในโอกาส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการ ต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ณ บริเวณเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น…
เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคมที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการ สวท เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการพัฒนาและเขียนข้อเสนอโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงกมล พรชำนิ ผู้บริหารโครงการ จาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNPFA) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ สวท จะได้รับความรู้ถึงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการยุคใหม่ที่ตอบโจทย์และท้าทายของแหล่งทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับฝึกปฏิบัติ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนางานด้านโครงการของ สวท ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น…
เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สวท ร่วมให้คำแนะนำการใช้ยายุติการตั้งครรภ์และการดูแลตนเอง ในงานการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 56 ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไร้การตีตรา” Pro-voice #10: Road Map to Safe and Legal Abortion in Thai contex ภายใต้โครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถีในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่” จัดโดยเครือข่ายฯ สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และสมาคมเครือข่ายอาสา สนับสนุนงานโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ณ ห้องพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร…
เมื่อวันที่ 22  ตุลาคมที่ผ่านมา  ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์  เลขาธิการสมาคมฯ   พร้อมด้วย นางสาวดัชนียา รัตนศิริ นายทะเบียนสมาคมฯ ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ  คณะเจ้าหน้าที่ สวท และสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงบ้านหอมลำดวน  ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “รำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ณ  ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมขั้นพื้นฐาน และการชะลอภาวะสมองเสื่อม   พร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชุดดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ …
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 3 อาสาสมัคร สวท ประกอบด้วย นางเจะนูรวาตี บินกูโน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3 ) โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นางสุวรรณา มาหะมะ ตำแหน่งประธานเยียวยาอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ นางสาวณภวรรณ ชาวดง เจ้าของธุรกิจความงาม จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2566 ใน“งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2566” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร…
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคณะผู้บริหาร สวท เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานการพัฒนาและออกแบบการดูแลสุขภาพมารดาและทารก สำหรับกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์และผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดโดย ศูนย์อนามัยเขต 1 จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ร่วมกับ UNFPA ประจำประเทศไทย UNFPA เวียดนาม และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ณ ศูนย์อนามัยเขต 1 จังหวัด เชียงใหม่ สำหรับแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ สมาคมฯ คือการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เข้าถึงบริการและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมกับร่วมดำเนินงานทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเป้าประเด็นไปที่การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการฝากครรภ์ และการคลอดที่ปลอดภัย ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือทางสังคมของหน่วยงานภาครัฐ…
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ และ ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สำนักงานภูมิภาคภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ) และ คลินิก เวชกรรม สวท จ.เชียงใหม่ พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานและทิศทางการพัฒนางาน สวท รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณพัชราภรณ์ ลีปรีชา รอง ผอ.สมาคมฯ สำนักงานภูมิภาคภาคเหนือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปงาน…
ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566  คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สวท และคุณศนีกานต์ รศมนตรี ผู้จัดการงานวิจัยและพัฒนาโครงการ เป็นผู้แทนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมGlobal Care Consortium for Abortion and Reproductive Self-care ซึ่งจัดโดยสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ณ ที่ประเทศเคนย่า โดยมีชาติสมาชิกเข้าร่วม 15 องค์กรจากทั่วโลก นำโดย Marta Royo, Executive Director จาก Profamilia Colombia สำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ผู้แทนจาก สวท ได้นำเสนอผลงานโครงการการแพทย์ทางไกลเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง ในเรื่องการพัฒนาต้นแบบและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ใช้หลักคนเป็นศูนย์กลาง (Human–Centered Design: HCD) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การพัฒนาพันธมิตร และความยั่งยืน โดยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของสมาคมฯ ต่อไป…
Bangkok – 26 September 2023: The Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health, together with the Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) under the Patronage of H.R.H. Princess Mother and Bayer Thai Co., Ltd. marks the World Contraception Day 2023 with Choices: Your Life. Your Choices campaign. The campaign was launched at the press conference today as the world celebrates the annual World Contraception Day, urging teenagers to get the right knowledge on contraceptives and seek professional consultation on suitable birth control methods for proper future planning and fewer unplanned pregnancies in Thailand. Dr. Bunyarit Sukrat, Director of Bureau of Reproductive Health, said that unintended pregnancies have been a longstanding issue with social and economic consequences, especially among young teens, as teen pregnancies remain in spite of the nations’ declining birth rate of 38% in 2022 compared to a decade ago. One unintended pregnancy is not desirable, let alone 116 average cases a day in…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 มิถุนายน) ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ วงศ์โชติวัฒนา ผู้อำนวยการภาคพื้นประจำประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ร่วมเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่มหลากหลายทางเพศ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆได้มีกำลังใจในการศึกษาเติบโตเป็นบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพและศักยภาพ ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯซอยวิภาวดี 44 กทม. นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ รองผอ. สวท คุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ ครูอาจารย์สถานศึกษาเครือข่าย และเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมเป็นในครั้งนี้…
Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) joined #BangkokPride2023 parade to support LGBTQI+ community and promote abortion as well as Sexual Reproductive Health and Rights for ALL. .Despite our key messages, there are many organizations and individuals who campaigns for same-sex marriage, sex toy and sex work decriminalisation and equal rights and treatment to all genders. #LGBTQI#PrideMonth#BangkokPride2023#บางกอกไพรด์#BangkokPride…
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save