fbpx

ประจําเดือนมา 8 วัน จะเป็นอะไรหรือไม่

portrait-attractive-thinking-girl-with-long-brunette-hair-folding-hands-chest-touching-her-chin-watching-right-copy-space-pastel-pink-wall-wearing-emerald-dress_295783-9227

ประจําเดือนมา 8 วัน จะเป็นอะไรหรือไม่

หมอ แนะนำให้สังเกตรอบเดือนถัดไป หากยังมาเกิด 7 วัน หรือประจำเดือนมามีลิ่มเลือด ชิ้นเลือดใหญ่ ปวดท้องรุนแรง ควรไปตรวจภายในอัลตราซาวด์ เพื่อหาความผิดปกติ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

การวางแผนครอบครัว หมายถึง การที่คู่สมรสปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูก ถ้าตกลงกันว่าจะไม่มีลูกหรือจะหยุดมีลูกแล้วจะคุมกำเนิดด้วยวิ…
ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการความเสื่อมถอยของการทำงานขั้นนสูงของสมอง เช่น ความจำ ภาษา มิติสัมพันธ์ และการวางแผน ตัดสินใจ อาการเริ่มแรก เล่าเรื่องเก่าซ้ำ ๆ จำเรื…