fbpx

ประชุมแปลงยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนงาน สวท

LINE_ALBUM_230227_17

เมื่อวันที่ 24, 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ จากทุกพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แปลงแผนยุทธศาสตร์ สวท ปี 2566 – 2571 ให้เป็นแผนปฏิบัติการ สวท และยังได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ กรรมการ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย กรรมการ และ นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ กรรมการเยาวชน ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้เจ้าหน้าที่ สวท ทุกคน ได้ร่วมกันทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ สวท ปี 2566 – 2571

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สวท ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศ…
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผ…