fbpx

ผู้พิการทางสายตา เรียนรู้การใส่ชุด PPE ป้องกันโควิด-19

BL PPAT001

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครโครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้พิการทางสายตา ในหัวข้อ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน การตรวจหาเชื้อแบบ เอทีเค และฝึกปฏิบัติการตรวจเอทีเคด้วยตนเอง และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ณ สมาคมคนตาบอด จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด – 19 โดยมีทีมวิทยากรจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สภาเทคนิคการแพทย์ และองค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) นอกจากนี้ทางโครงการฯ เพื่อพากลุ่มผู้พิการทางสายตาเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ช่วงเช้าที่ผ่านมา (3/07/62) คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (7 มิถุนายน 2559) ดร.กาญจนา กาญจนสินิธท์ นายก สวท พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยยศ อิ่มสุวร…