fbpx

พัฒนาครูและแกนนำเยาวชนป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

LINE_ALBUM_230310_31

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำเยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงป้องกันเอชไอวีให้กับครูและแกนนำเยาวชน ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดต่อในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนำโดยคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมีแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ แกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคมที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเ…
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมัยที่ 17 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนกา…