fbpx

IPPF Family Dinner

DSC09007

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย  นายกสมาคมฯ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย รศ.ดร. ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ , คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิก สมาคมฯ , ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียน​ , แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กรรมการ , นางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน , นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเยาวชน และคณะผู้บริหาร สวท เข้าร่วมงาน IPPF Family Dinner ณ โรงแรมเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Alvaro Bermejo, Director General, IPPF Ms. Tomoko Fukuda, Regional DirectorESEAOR  และ  IPPF Member Association เข้าร่วมงานในครั้งนี้  และมีการแสดงพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ได้รับชมระหว่างการร่วมรับประทานอาหาร

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ส.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศฯ ได้จัดการอบรมโครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครร…
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิเอดส์ เฮลท์แคร์ ประเทศไทย ( AHF)และโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จัดกิจกรรม ว…