fbpx

ลงนาม MOUเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ ม.สวนดุสิต

MOU002

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะอาจารย์ คณะทำงาน สวท และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการลงนามในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม รวมทั้งส่งเสริมสถานะของสตรีและเยาวชนให้ตระหนักถึงการใช้สิทธิทางเพศด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ในการบริการความรู้สู่ประชาชน

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวระหว่างการลงนามว่า ขอบคุณ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม ซึ่งประเทศไทยยังคงมีสถิติที่น่าเป็นห่วงต่อปัญหาดังกล่าว เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักปกป้องสิทธิทางเพศของตน รู้จักความสำคัญของ พ.ร.บ.อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน โดยนโยบายสำคัญของ สมาคมฯ คือการพัฒนาแกนนำเยาวชน นักศึกษา ให้มีความรู้เชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถให้คำแนะนำกับเพื่อนๆได้ ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาแกนนำปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก็จะเบาบางลงตามไปด้วย

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวระหว่างการลงนามว่า ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก ขอบคุณ สมาคมฯที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไม่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปสู่สังคมในภาพรวม ซึ่งนับเป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ในส่วนของนางสาวศุภักษร พลมาก “หวาน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะแกนนำเยาวชน ของ สมาคมฯ เปิดเผยว่า มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานเป็นอาสาสมัครกับ สมาคมฯ ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม เพราะอยากให้เพื่อนๆปลอดภัยจากปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 มิถุนายน) แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ นำคณะกรรมการ สมัยที่ 16 คณะกรรมการที่ปรึกษา สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ร่วมบันทึกเทปถวาย…
สวท สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้พิการทาง…