fbpx

สร้างความยั่งยืนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

Hiv Prevention PPAT 01

PPAT conducted a workshop to implement the third period of the Project ‘HIV Prevention Promotion among Youths in สวท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการทั้งกระบวนการโดยเน้นความต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันติดเชื้อ เอช ไอ วี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ ชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่ง 1.คัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง 1 (ทุกราย)2.ผู้มารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท ซักประวัติที่จุดคัดกรอง 2 สำห…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 15 พฤศจิกายน ) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าวิ…