fbpx

สวท จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

S__14295049

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคุณภาพ ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ สวท ที่จะจัดทำวิจัยเกี่ยวกับคลินิกเวชกรรม สวท ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงานการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับพัฒนางานของคลินิกเวชกรรม สวท และ สวท โดยมี ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ นำคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการป้องกันและเข้า…
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 (2564-2568) ในวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ …