เราคือองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรกที่บุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรกที่เริ่มบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมาคมฯ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ โดยใช้ชื่อย่อว่า สวท และ สวท เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ International Planned Parenthood Federation (IPPF) ที่มีสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

สวท ทำอะไร

เราพัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • สวท จัดทำโครงการพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่าง ๆ โดยทำหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนบริการต่าง ๆ เพื่อการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมชีวิตครอบครัวศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป
  • สวท กระตุ้นและส่งเสริมแนวความรู้ ความคิดใหม่ ๆ การผสมผสานการวางแผนครอบครัวเข้ากับงานพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สวท มุ่งดำเนินงานด้านการให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนในเขตชนบทห่างไกล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
  • สวท คือองค์กรที่ยึดมั่นอุดมการณ์

ทำงานเพื่อประชาชนโดยไม่แบ่งแยก สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และหญิง-ชาย

  • สวท คือองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้วยวิถีของอาสาสมัคร ไม่แสวงหากำไรเพื่อผลทางธุรกิจ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะของบุคคล
  • เชื่อมั่นการดำเนินงานตามวิถีประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่เลือกปฏิบัติในกรณีใดๆ ด้วยเหตุความแตกต่างของสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และมิติหญิงชาย
  • เชื่อมั่นในสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการวางแผนครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน
  • เชื่อมั่นว่าเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน รัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นกลไกนำไปสู่สัมฤทธิผล
  • เชื่อมั่นความสมดุลของจำนวนประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการผลิต และการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความผาสุก ความเจริญทางเศรษฐกิจ