fbpx

เชิญเยาวชนที่สนใจร่วมสมัครเป็น “นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์” เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

Ativis

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) จัดกิจกรรมรับสมัคร นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมในประเด็น ยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยผู้สมัครต้องส่งวิดีโอแนะนำตนเองพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมได้เข้าร่วมเป็นทีม นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายกิจกรรม

โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ดำเนินโครงการโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) ภายใต้การสนับสนุนกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในระดับนานาชาติ

โครงการฯ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือรณรงค์ในเรื่องการยุติการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศทั้งในสถานศึกษาและในสื่อสังคมออนไลน์

ผลจากรายงานการสำรวจเรื่องการคุกคามทางเพศที่แพร่หลายในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าการคุกคามทางเพศต่อนักเรียนนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพนั้น สูงถึงร้อยละ 74.3 โดยการคุกคามทางเพศมักจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยผู้คุกคามคือเพื่อนเพศชายในชั้นเรียนนั่นเอง จากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า การคุกคามทางเพศผ่านวาจานั้นมีการแพร่หลายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการคุกคามทางเพศนั้นมาจากรูปร่าง ลักษณะงานพาร์ทไทม์ของนักศึกษา และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ นอกจากนี้ ร้อยละ 50 ของสถานศึกษามักไม่ยอมรับว่าการคุกคามทางเพศผ่านวาจาเป็นเรื่องสำคัญ และให้ความสำคัญเฉพาะการคุกคามทางด้านร่างกายเท่านั้น ผลการสำรวจยังบอกอีกว่า ร้อยละ 85 ของนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีเคยมีประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

จากสถานการณ์ดังกล่าว สวท จึงดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนความสำคัญของการยุติการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา รณรงค์ให้สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยผ่านช่องทางออนไลน์ และมีบทลงโทษที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ทัศนคติของคนในสังคมต่อเรื่องการคุกคามทางเพศเปลี่ยนไป รวมถึงนำไปสู่การลดลงของอัตราการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาในอนาคต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 15 ท่าน เพื่อสร้างแนวร่วมและวางแผนการขับเคลื่อนสังคมเพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันในการสร้างข้อความหลัก (Key Messages)ดำเนินการจัดทำการรณรงค์ (Campaign) ขับเคลื่อนสังคมผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย และสังคมทั่วไป

ภารกิจนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์

1. สร้างข้อความหลัก (Key Messages) ออกแบบเนื้อหา (Content) และรูปภาพ (Graphic) สำหรับใช้ในการรณรงค์ (หมายเหตุ: มีทีมที่ปรึกษาให้การสนับสนุนตลอดกิจกรรม)

2. ร่วมกิจกรรม “Work Shop สำหรับนักกิจกรรม หัวข้อ“เทคนิคการสร้าง Key Messages (ข้อความหลัก)”

5. จัดกิจกรรมพูดคุย เดือนละ 1 ครั้ง (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565)

6. ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาและทางออนไลน์ (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565)

ระยะเวลาร่วมงานกับ สวท

1. กิจกรรม Work Shop สำหรับนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Key Messages (ข้อความหลัก)” (หมายเหตุ: ระยะเวลา 1 วัน ในเดือนมกราคม 2565)

2. ระยะเวลาขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฏาคม 2565

3. นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ผ่านการออกแบบ/ ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างทีมโครงการฯ ของ สวท กับกลุ่มนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เยาวชนผู้สนใจพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ทางด้านการไม่คุกคาม/ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ

2. อายุระหว่าง 15 – 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน

3. พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง

4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ได้

5. มีความสนใจในการขับเคลื่อนสังคมด้วยกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์

6. มีความต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

กำหนดการรับสมัคร

1. ผู้สนใจสามารถสมัคร โดย กรอกประวัติ และแนบไฟล์วิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. ประเด็นวิสัยทัศน์ “ยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” (ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนบไฟล์ใน Google Form) เพื่อสะท้อนความสำคัญของการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

3. เปิดรับสมัครนักกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

4. รับสมัครนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 15 ท่าน

5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง เฟซบุคแฟนเพจ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ: กำหนดการประการผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

หลังจากได้นักกิจกรรมครบตามจำนวนแล้ว โครงการฯ มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. พูดคุยสร้างความเข้าใจร่วมกัน (จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2564)

2. จัดกิจกรรม Work Shop หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Key Messages (ข้อความหลัก)” เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักกิจกรรม (มกราคม 2565)

3. นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกันสร้างข้อความหลัก (Key Messages) สำหรับใช้ในการรณรงค์ (มกราคม 2565)

4. คัดเลือกข้อความหลัก (Key Messages) สำหรับใช้ในการรณรงค์ (เดือนมกราคม 2565)

5. ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ทางออนไลน์ (เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565)

*กำหนดการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รางวัลสำหรับนักกิจกรรม

1. เสื้อที่ระลึก สำหรับนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์

2. ข้อความหลัก (Key Messages) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในการรณรงค์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท (รายบุคคล/ กลุ่ม)

3. นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop “เทคนิคการสร้าง Key Messages (ข้อความหลัก)” ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สามารถนำไปทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อให้สมัครเรียนต่อหรือสมัครงาน

4. นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ทุกท่าน ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นอาสาสมัครสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร/ ติดต่อสอบถาม

– เฟซบุคแฟนเพจ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

– คุณณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล ผู้ประสานงานโครงการฯโทรศัพท์ 02 941 2320 ต่อ 160
โทรศัพท์มือถือ 091 2552 456 ในวันและเวลาราชการ

– E mail. Nutthawut.ppat@gmail.com

– Line ID. Benznc2828

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว เน…