fbpx

ไม่อยากให้ชีวิตคู่พังสามีนอกใจคู่รักต้องฝึกปรับตัว

ปรับตัวชีวิตคู่

สมัยนี้เชื่อว่าคู่รักหลายคู่กำลังประสบปัญหา รักไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัว บางครั้งถึงขั้นแตกร้าวเลิกลากันไป ส่งผลกระทบต่อลูกๆ เหมือนดังเช่นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมคู่รักลองมาดูวิธีการรักษาความรักให้ยืนยาวว่าต้องทำยังไงบ้าง

  1. ต้องรู้จักการให้เกียรติกัน ยกย่องกัน และยอมรับซึ่งกันและกัน
  2. มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจ มีความจริงใจต่อกัน เมื่อมีปัญหาก็พูดหรือบอกความจริงแก่กัน ไม่มีความลับต่อกัน
  3. รู้จักผ่อนปรน อดกลั้น อดทนเมื่อเกิดความขัดแย้งกันก็ผ่อนปรนเข้าหากัน ถ้าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งรุนแรงมาอีกฝ่ายจะต้องโอนอ่อน
  4. แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขให้กับครอบครัว มีความห่วงใย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันและกัน
  5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน สามีปฏิบัติตามหน้าที่ของสามีอย่างดี ภรรยาปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาอย่างครบถ้วน
  6. เมื่อเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และความคิดของตนเป็นใหญ่
  7. การใช้เงินในครอบครัวจะต้องพูดคุยกันและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
  8. ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นและเป็นสุข คู่รักต้องเรียนรู้ความต้องการซึ่งกันและกัน และรู้จักปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเพศให้เหมาะสมและสมดุลกัน
เรียบเรียงโดยสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สวท
TAGS

คลังความรู้

1.เสี่ยงที่จะได้รับยายุติการตั้บครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพ ยาปลอม อันตรายต่อร่างกายระยะยาว เสี่ยงต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต อันตรายถึงชีวิต…
อายุ 18 ปี ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน เป็นเพราะเครียด นอนดึกตี3-4 ใช่หรือไม่ ฮอร์โมนเกี่ยวอะไรหรือเปล่า หมอ หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ระบบของรังไข่ มดลูก อาจจะยังเจริ…