วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.ประเด็น #ประจำเดือนมา 2 ครั้งผิดปกติหรือไม่โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ รพ…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที…
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก 18 แห่ง เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์เด็กต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 31 มีนาคม 2564) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุน…
สวท จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ให้กับแก่ครูแกนนำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการส่งเ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24/03/2564) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ…
คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ โรงพยาบาลอำเภอกระนวน และ ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพนักงานบริกา…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ของ สวท แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลเป็น…
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”  ชิงรางวัล มูลค่า 15,000 บา…