เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา คุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิติการแผนป้องกันโรคเอดส์และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถาบันเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องและผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ กทม….
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท นำโดยคุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการ สวท พร้อมด้วย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรรมการ สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์ฝ่ายน้ำประสบสุข อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ภายใต้ #โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก…
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท นำโดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่ชาวเกษตรกร ณ สหกรณ์หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ภายใต้ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 ธันวาคม ) คณะวิทยากรจาก สวท นำโดยรศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรรมการ สวท  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่เกษตรกร ณ วัดหนองหลวง ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   ภายใต้ #โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เข้ารับการอบรมกว่า 450 คน  Seed Social…
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ. สวท ให้การต้อนรับตัวแทนชาติสมาชิก สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ( IPPF) และมีตัวแทนจาก Swedish International Development Cooperation Agency ( SIDA ) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะ ให้การต้อนรับ และคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ สวท คุณปัถยา บูรณะประภา ผู้จัดการโครงการ และคณะ สาธิตและบรรยายสรุป พร้อมกันนี้ สมาชิก IPPF และ SIDA ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ คลินิก เวชกรรม สวท บางเขน รวมทั้งการเยี่ยมชมสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน…
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ คุณศุภวิทย์ ดิษฐ์ยานุรักษ์ กรรมการสมาคมฯ คุณปนัฐพงศ์ นรดี ผจก.งานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม side meeting ของการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022: ICFP ) 3 องค์กรภาคี ได้แก่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อร่วมหารือ #แนวทางการสนับสนุนและผลักดันงานโยบายด้านการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย Family Planning 2030 (FP2030) พร้อมกับหารือถึงโอกาสในการร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ดร.คลาวส์ รุงเงอ หัวหน้าฝ่าย Market Access, Public Affairs และ Sustainability กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ไบเออร์ เอจี และ ดร.แฟรงค์ สตรีโลว หัวหน้าฝ่าย Sustainability กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล…
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ #บทบาทของภาคเอกชนต่อการแบ่งปันความรู้สู่ระดับรากหญ้าและการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ( The International Conference on Family Planning 2022 ) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับงานICFP2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 140 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้…