เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 สำหรับผู้พิการทางสายตา 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรีและสมุทรปราการ โดยประเด็นเนื้อหาในการให้ความรู้ยังคงมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ให้แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครพี่เลี้ยงประมาณ 85 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิรักษ์ไทย และ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย และยังได้รับเกีรยติจากวิทยากร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งจัดที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม….
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำเยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงป้องกันเอชไอวีให้กับครูและแกนนำเยาวชน ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดต่อในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนำโดยคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมีแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ แกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำโดยคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาoโครงการทั้งกระบวนการ แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย หน่วยบริการสุขภาพและสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา และร่วมวางแผนการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในแต่ละสถาบันการศึกษา ซึ่งมีองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการและภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์…
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลปัตตานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง”สอนวัยรุ่นปลูกรัก” ในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ เนื่องในช่วงเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์ เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความรักด้วยการมอบของขวัญ ดอกไม้ และเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองและคู่รัก ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมถึงการส่งเสริมให้ใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาพทางเพศ การมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยยึดหลัก Start Safe Sex,Use Condom รักที่ปลอดภัยเริ่มที่”ถุงยางอนามัย” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 3 กุมภาพันธ์ 2566 )คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ นำโดยคุณวรัญญา ประเสริฐ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส พร้อมคณะทำงาน กำลังให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในแบบต่างๆ โดยเฉพาะการได้ฝึกวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และการได้เรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน ณ วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีรัตนโกสินทร์ หลักสี่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวขนิษฐา ฟองจามร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดสนใจกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เพจ FUN FACT HIV…
บ่ายวันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ ) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สวท พ.ศ. 2566 – 2571 ฉบับสมบูรณ์ โดยมี รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กรรมการ นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ กรรมการ นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น กรรมการ นางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน และดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นผู้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สวท ฯ ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมก่อนที่จะมีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ สวท ฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2571 อย่างเป็นทางการโดยเร็วนี้ ซึ่งสาระสำคัญของแผนฯฉบับนี้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยอย่างรอบด้าน…
Khun Worachote Lamudthong, Programme Manager, conducted a workshop on STIs prevention and HIV screening under the project “HIV Prevention Promotion among Youths in Education Institutes (second period)”, on 13 January 2023, in order to conduct HIV prevention in Education Institute activity plan. The workshop was attended by our network partners in Bangkok through both in-person and zoom cloud meeting platform. …