เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 พ.ค.65) คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา ภายใต้”โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค โดยมีคุณ ปนัฐพงศ์ นรดี ผู้จัดการงานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ และคณะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้…
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวท ให้การต้อนรับผู้แทนจาก IPPF Eseaor(SE HUB) Mr.Rishikeshan Thiyagaraja Mr.Manjula Liyanage จากประเทศศรีลังกา ในการเข้าติดตามผลการดำเนินงานของ #ครัวบ้านหอมลำดวน และเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน พร้อมกับให้คำแนะนำปรับปรุงแผนด้านธุรกิจ การตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจเพื่อสังคม (social Enterprise) โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน เข้ารับฟัง นอกจากนี้แล้วยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกเวชกรรม สวท อีกด้วย…
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อดีตนายกสมาคมฯสมัยที่ 16 นำอดีตคณะกรรมการสมัยที่ 16 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ร่วมกับคณะกรรมการสมัยที่ 17 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ โดยคุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ กรรมการ สวท เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และในช่วงสุดท้ายเป็นการพูดคุยมอบนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมัยที่ 17 ให้กับผู้อำนวยการสมาคมฯ และคณะเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สวท เพื่อพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของ สวท…
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคมที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม “เสริมพลังRSAอีสาน Challnge Strong Together And moving ” ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ #สายด่วนท้องไม่พร้อม1452…
เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ นำคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 สำหรับคนตาบอด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้คนตาบอดได้เข้าถึงความรู้และบริการทางการแพทย์ ในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 29 คน…
เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และนางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา ศูนย์สวัสดิภาพฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน บุตรหลานได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มี 5 องค์กรที่ร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ 1). องค์การสะพานปลา 2).กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3).สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 4).ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ 5) ซีพีเอฟ…
Ms. Ladda Jitwatanapataya, Project Manager, with her team have conducted the onsite-workshop to 27 Peer-to-Peer blind volunteers under the project “Covid-19 Prevention and Care Accessibility to Most At-Risk Populations” on 10 March 2022, at the meeting room of Bann Eur-atorn Romklao 2, Bangkok. Raks Thai Foundation and Thai National AIDS Foundation have supported the activity with the instructors from Institute for Urban Disease Control and Prevention….