เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเส…
เมื่อวันที่ 16 มิถุยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้…
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สวท จัดกิจกรรมอยรมเชิงปฎิบัติการแกนนำเยาวชน สวท โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้…
เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ และ รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ อำนวยการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมชมกา…
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สวท ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้การวางแผนครอบครัวให้แก่ผู้พิการจากการได้ยิน โดย คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผอ.สว…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯร่วมกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 2560 (World Aids Day 2017) …
ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s   เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.60) คุณสุชาดา ไทยบรรเทา …